3. Bodem, water, milieu

Beleidsdoelen

Programma

Beleidsdoel

Meerjarendoel

3

Bodem, water, milieu

3.1

De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd

3.1.1

De primaire en regionale  waterkeringen zijn op orde

3.1.2

Meekoppelkansen bij dijkversterking zijn vaker benut

3.1.3

De provincie is beter voorbereid op de gevolgen van overstromingen

3.1.4

De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering

3.2

De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit

3.2.1

Voor het oppervlaktewater bereiken we de KRW-doelen in 2027

3.2.2

De zoetwatervoorziening is robuuster en beter op orde en de waterketens zijn meer circulair

3.3

Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust

3.3.1

De bodem- en grondwaterkwaliteit is verbeterd en beter beschermd

3.3.2

Energie uit de ondergrond wordt verantwoord en veilig benut

3.3.3

Zorg dragen voor voldoende grondwater voor de functies openbare drinkwatervoorziening, menselijke consumptie, natuur en landbouw

3.3.4

De duurzame gebiedsgerichte aanpak van bodem en ondergrond is vaker ingezet

3.4

De leefomgeving is gezond en veilig

3.4.1

Er zijn meer impulsen voor een gezonde leefomgeving ontwikkeld

3.4.2

De inclusieve breedtesport op duurzame accommodaties is sterker

3.4.3

De luchtkwaliteit is beter en komen dichter bij de WHO-advieswaarden

3.4.4

Er zijn minder geluidbelaste woningen en stiltegebieden zijn beter beschermd

3.4.5

De overlast van vliegverkeer is minder geworden

3.4.6

De externe veiligheid is beter gewaarborgd

3.4.7

Er zijn meer initiatieven genomen voor duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling

3.4.8

De uitvoering van de  VTH-taken door uitvoeringsdiensten, inclusief toezicht in het buitengebied, is effectiever en efficiënter

3.4.9

Het ontwikkelen en realiseren van een versnellingsaanpak van asbestdaken in de provincie Utrecht

3.5

De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd

3.5.1

Er is meer kennis beschikbaar om bodemdaling en broeikasgasuitstoot te beperken

3.5.2

Door uitvoeren maatregelen via gebiedsprocessen is bodemdaling en broeikasgasuitstoot verminderd

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57