De waterveiligheid en klimaatadaptatie

Meerjarendoelen

3.1.2

Meekoppelkansen bij dijkversterking zijn vaker benut

In 2021 gaan we verder met de uitvoering van het programmaplan Mooie en veilige dijken dat GS op 14 juli 2020 heeft vastgesteld. Samen met de waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat en overige gebiedspartners werken we aan het verbeteren van de omgevingskwaliteit bij de 6 projecten van de Sterke Lekdijk, de Grebbedijk en SAFE (Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen). Eind 2021 zullen alle 8 projecten zijn gestart en in 2021 begint ook de uitvoering van het project Salmsteke.

Beoogd resultaat 2021

  • Afronding planfase en start uitvoering project Salmsteke
  • Voorkeursalternatief Culemborgse veer-Beatrix Sluizen is vastgesteld.  
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57