Hoofdstuk 2: Programma's

3. Bodem, water, milieu

Programmadoel

We stellen in 2021 een Bodem- en Water Programma op, als uitwerking van de Omgevingsvisie en opvolger van het Bodem-,Water-Milieuplan 2016-2021. Onderdeel van het programma is het regionaal Waterplan (onder de Omgevingswet: Regionaal Waterprogramma), een wettelijk verplicht plan (nu onder de Waterwet en straks onder de Omgevingswet), waarin o.a. Europese verplichtingen zoals de Kader Richtlijn Water (KRW) zijn vastgelegd. Het programma bevat het beleidskader en de acties voor de komende jaren voor de onderwerpen waterveiligheid (beleidsdoel 3.1), zoetwatervoorziening en oppervlaktewater (beleidsdoel 3.2) en bodem- en grondwater (beleidsdoel 3.3).   

Beoogd resultaat

  • Het Bodem- en Water Programma is uiterlijk begin 2022 vastgesteld.
schaal x € 1.000
Lasten € 26.095
Baten € -1.488
Saldo € 24.607
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57