Bodem- en grondwatersysteem is schoon

Meerjarendoelen

3.3.3

Zorg dragen voor voldoende grondwater voor de functies openbare drinkwatervoorziening, menselijke consumptie, natuur en landbouw

Drinkwaterbedrijven en provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Door toenemende bevolkingsgroei in de provincie Utrecht neemt de vraag naar drinkwater toe. In 2019 heeft Provinciale Staten de lange termijnstrategie voor de waterwinningen van Vitens vastgesteld. In 2021 geven we hier uitvoering aan.

Voldoende grondwater is behalve voor drinkwater ook nodig in (verdrogingsgevoelige) natuurgebieden en landbouw. Om hier in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug (en haar flanken) invulling aan te geven, hebben we in 2020 de Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug vastgesteld. In 2021 geven we uitvoering aan deze agenda.   

Beoogd resultaat 2021  

  • Vaststellen van aanvullende maatregelen voor verdrogingsgevoelige natuurgebieden
  • We werken samen met Vitens aan de uitvoering van de lange termijnstrategie voor de waterwinningen  
  • We verzamelen en ontwikkelen kennis die bijdraagt aan een integrale visie op het watersysteem van de Utrechtse Heuvelrug  
  • We hebben meegewerkt aan meerdere bewustwordingscampagnes die bijdragen aan de doelen van de Blauwe Agenda.  
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57