Bodem- en grondwatersysteem is schoon

Meerjarendoelen

3.3.2

Energie uit de ondergrond wordt verantwoord en veilig benut

Met het verantwoord en veilig benutten van energie uit de ondergrond dragen we bij aan het programma Energietransitie (zie programma XX). We zorgen voor een goede afstemming met andere boven- en ondergrondthema’s en de Regionale Energie Strategieën. We werken nauw samen met gemeenten en waterschappen, delen kennis met andere provincies en dragen bij aan kennisontwikkeling. Wij zetten opgedane kennis in voor het verder aanscherpen van beleid en het meedenken in gebiedsontwikkelings- en  energietransitievraagstukken, zodat energie uit de ondergrond op een veilige, verantwoorde wijze wordt benut.   

Voor open bodemenergiesystemen blijven wij het toepassen van goed functionerende systemen stimuleren. Dit doen we met verlenen van vergunningen, handhaving en door vroegtijdige meedenken bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast leveren we een bijdrage aan minimaal twee masterplannen voor ondiepe bodemenergie in gebieden met intensieve ruimtelijke ontwikkeling. Initiatieven voor hogetemperatuuropslag zullen wij ondersteunen, vanuit het beschermen van grondwatervoorraden enerzijds en het benutten van duurzame energievormen anderzijds.

Voor aardwarmte benutten we concrete onderzoeksprojecten, waarmee we de mogelijkheden van een veilige ontwikkeling van aardwarmte in de provincie zullen verkennen. De provincie heeft een wettelijke adviesrol bij vergunningaanvragen voor aardwarmte. Bij ons advies betrekken wij gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Hiermee zorgen we ervoor dat regionale en lokale belangen meewegen bij het verlenen van vergunningen en de uitvoering van aardwarmteprojecten.  

Energie uit oppervlaktewater kan een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de warmtevoorziening. Over de toepasbaarheid, het aansluiten bij de specifieke lokale warmtevraag en de effecten op de fysieke leefomgeving is nog veel onbekend. We leveren een bijdrage aan de kennisontwikkeling van energie uit oppervlaktewater.  

Beoogd resultaat 2021

  • We hebben beleidsregels opgesteld over ondiepe bodemenergie op basis van 2 masterplannen

bodemenergie

  • We hebben bijgedragen aan kennisontwikkeling en het stimuleren van verkenningen van kansen voor

een veilige en verantwoorde benutting van energie uit oppervlaktewater, ondiepe bodemenergie en
aardwarmte

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57