Bodem- en grondwatersysteem is schoon

Meerjarendoelen

3.3.1

De bodem- en grondwaterkwaliteit is verbeterd en beter beschermd

Om aan de KRW-doelen te voldoen, verbeteren we de kwaliteit en kwantiteit van de grondwaterlichamen zodat er in de provincie voldoende en schoon grondwater is. We beschermen het grondwater ten behoeve van de volgende functies: menselijke consumptie, toekomstige drinkwaterwinning (strategische grondwatervoorraden) en natuur en landbouw die afhankelijk van grondwater is. Waar nodig zorgen we voor een betere bodemkwaliteit.

Uitvoeringsprogramma drinkwater   
In 2019 zijn we samen met de gebiedspartners begonnen met het formuleren van maatregelen voor de aanpak van de (KRW)doelen die we nog moeten realiseren. Deze maatregelen leggen we in 2021 vast (zie ook onder 3.2.1). Aanvullend hierop maken we een uitvoeringsprogramma drinkwater samen met gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen en omgevingsdiensten. Hierin staan concretere maatregelen die de winning van drinkwater duurzaam beschermen, de drinkwatervoorziening duurzaam veiligstellen en invulling geven aan onze veranderende rol door het wegvallen van de Wet bodembescherming.   

 Handreiking grondwaterbescherming in Omgevingsplannen  
 In 2022 treden de Omgevingswet en de provinciale Omgevingsverordening in werking. We hebben in 2015 een handreiking opgesteld (geactualiseerd in 2018), die beschrijft met welke methodiek we risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen beoordelen en die vuistregels bevat voor de manier waarop we de bescherming van het waterwinbelang in bestemmingsplannen opnemen. Deze handreiking passen we aan op de nieuwe Omgevingsverordening en Bodem en Water Programma.  

Om aan de KRW-doelen te voldoen, verbeteren we de kwaliteit en kwantiteit van de grondwaterlichamen zodat er in de provincie voldoende en schoon grondwater is. We beschermen het grondwater ten behoeve van de volgende functies: menselijke consumptie, toekomstige drinkwaterwinning (strategische grondwatervoorraden) en natuur en landbouw die afhankelijk van grondwater is. Waar nodig zorgen we voor een betere bodemkwaliteit.

Uitvoeringsprogramma drinkwater   
In 2019 zijn we samen met de gebiedspartners begonnen met het formuleren van maatregelen voor de aanpak van de (KRW)doelen die we nog moeten realiseren. Deze maatregelen leggen we in 2021 vast (zie ook onder 3.2.1). Aanvullend hierop maken we een uitvoeringsprogramma drinkwater samen met gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen en omgevingsdiensten. Hierin staan concretere maatregelen die de winning van drinkwater duurzaam beschermen, de drinkwatervoorziening duurzaam veiligstellen en invulling geven aan onze veranderende rol door het wegvallen van de Wet bodembescherming.   

 Handreiking grondwaterbescherming in Omgevingsplannen  
 In 2022 treden de Omgevingswet en de provinciale Omgevingsverordening in werking. We hebben in 2015 een handreiking opgesteld (geactualiseerd in 2018), die beschrijft met welke methodiek we risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen beoordelen en die vuistregels bevat voor de manier waarop we de bescherming van het waterwinbelang in bestemmingsplannen opnemen. Deze handreiking passen we aan op de nieuwe Omgevingsverordening en Bodem en Water Programma.  

Programma Uitvoering Bodemconvenant (2016-2020)  
Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 loopt ten einde. Dit is een volledig door het Rijk gefinancierd programma. Met de Omgevingswet gaan de taken grotendeels over naar gemeenten, maar de provincie behoudt een aantal wettelijke taken.  Omdat de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022 loopt de Wet bodembescherming nog een jaar door. In de landelijke koepels vindt momenteel overleg plaats over de verdeling van de financiële middelen voor de bodemopgave voor de periode van 2021 t/m 2025. Hierover is nog geen overeenstemming bereikt. Wel is duidelijk dat de werkzaamheden voor de provincie Utrecht in 2021 doorlopen (zie hierna onder beoogd resultaat) en we ook de rol van bevoegd gezag (door de RUD) houden. We verlengen daarom het programma met een jaar en om de financiering van deze werkzaamheden in 2021 te dekken wenden we hiervoor (voorlopig) de bestaande reserve voor bodemsanering van € 3,62 miljoen aan. Eind 2021 evalueren we het programma en stellen een nieuw programma voor de periode tot en met 2025 op.

Behoud en versterken van aardkundige waarde  
Aardkundige waarden zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied. Ze vertellen het verhaal over het ontstaan van de provincie en bieden unieke belevingswaarde. We beschermen deze aardkundige waarden en wijzen aardkundige monumenten aan: aardkundige waarden die zeer bijzonder zijn. We maken ze beleefbaar voor inwoners en bezoekers en benoemen de komende jaren nieuwe aardkundige monumenten, in overleg met grondeigenaren.

Beoogd resultaat 2021
•   Er is een uitvoeringsprogramma drinkwater vastgesteld voor alle 25 kwetsbare en niet-kwetsbare winningen;
•   Handreiking grondwaterbescherming in Omgevingsplannen is opgesteld;
•   Uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2021, dit betreft o.a. het uitvoeren van een aantal omvangrijke langjarige saneringen, afronden van de 42 resterende spoedlocaties (locaties met risico’s), uitvoering van de subsidieregelingen voor gemeenten en particulieren, de aanpak (door gemeenten) van diffuus verontreinigde gebieden (zoals lood en PFAS)  
•   Een nieuw aardkundig monument is benoemd

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57