Hoofdstuk 2: Programma's

4. Energietransitie

Programmadoel

 De provincie Utrecht versnelt de energietransitie met aandacht voor de haalbaarheid en betaalbaarheid voor alle inwoners. Het programmaplan Energietransitie 2020-2025 kent 4 programmalijnen gericht op energiebesparing, duurzame opwek, innovatie en het geven van een goed voorbeeld. Door te sturen op energiebesparing en uitbreiding van productie van duurzame energie dragen we bij aan het bereiken van de doelen van het klimaatakkoord. Ons doel is het verlagen van de CO2 uitstoot en een duurzaam energiesysteem waar alle inwoners gebruik van kunnen maken (inclusiviteit).

Met het oog op deze inclusiviteit is de Aanpak Inclusieve Energietransitie 2021-2025 ontwikkeld. Deze aanpak heeft tot doel dat bestaande activiteiten in het programmaplan Energietransitie op een voor alle inwoners haalbare en betaalbare manier uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast worden nieuwe inclusieve verduurzamingsaanpakken ontwikkeld en is er een kennis- en leerprogramma voor onze stakeholders.

In 2020 is een onderzoek gedaan naar scenario’s waarin de energietransitie in de provincie Utrecht kan bewegen. De scenario’s laten zien dat energiebesparing en productie van duurzame energie achterblijven bij de doelstellingen in het coalitieakkoord (respectievelijk 9% en 16% in 2023) en dat energieneutraliteit ook in 2040 nog een stip op de horizon is. Het onderzoek laat echter ook zien dat, bij realisatie van de RES-boden en de overige maatregelen uit het klimaatakkoord, de afname van de CO2-uitstoot in 2030 in lijn is met de nationale doelstelling van 49% waaraan wij ons gecommitteerd hebben. Het realiseren van deze ambitieuze CO2-doelstelling is een gezamenlijke opgave waarvoor de inzet van de rijksoverheid, gemeenten en andere partijen uit het klimaatakkoord randvoorwaardelijk is. Om de voortgang van de energietransitie in de provincie Utrecht te kunnen meten wordt (in aanvulling op de indicatoren in de begroting) een online monitor ontwikkeld.

schaal x € 1.000
Lasten € 8.880
Baten € 0
Saldo € 8.880
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57