Minder energiegebruik provincie Utrecht

Meerjarendoelen

4.1.1

De ondersteuning van inwoners voor energiebesparing is beter (door o.a. gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren)

45% van het energiegebruik in de provincie Utrecht is gerelateerd aan de gebouwde omgeving. Om de doelen uit het klimaatakkoord te halen, is een gestage daling noodzakelijk. Gemeenten, woningcorporaties en verenigingen van eigenaren worden gestimuleerd en ondersteund om deze besparingsdoelstelling te realiseren, met als doel reductie van broeikasgasemissies (SDG13)  

Beoogd resultaat 2021

  • 5 gemeenten worden op maat ondersteund met expertise en menskracht door de een groep experts (de expertpool) bij de transitie naar duurzame warmte.
  • 3 collectieve bespaar/verduurzamingsprojecten worden met menskracht en financiële middelen ondersteund om een inclusieve financieringsaanpak te realiseren.
  • Gemeenten worden ondersteund bij de inclusieve uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE-regeling) voor inwoners die zelf besparingsmaatregelen nemen.
  • Gemeenten en energiecoöperaties worden ondersteund bij inclusieve informatievoorziening over de energietransitie naar inwoners, via fysieke en digitale kanalen. Concepten zoals bijvoorbeeld “mijn groene huis” in Zeist kunnen hiermee breder uitgerold worden.  
  • Inzicht in de mogelijkheden om op provinciaal niveau aan de slag te gaan met hybride warmtepompen (o.a. technisch, financieel, businesscase, marktbenadering, bewonersperspectief) als tussenoplossing naar aardgasvrij, daar waar die stap naar verwachting nog langere tijd op zich laat wachten.
  • Gemeenschappelijke ambitie energieneutrale nieuwbouw en opstellen uitvoeringsagenda met gemeenten en provincie.   
  • Duurzame relatie met de gemeenten waardoor een overzicht is van de obstakels waar gemeenten tegen aan lopen bij de eerste stappen in de inclusieve transitie naar duurzame warmte (aardgasvrij). Deze obstakels worden waar mogelijk weggenomen en/of gedeeld met het rijk.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57