Bijlagen

Overzicht op taakvelden

Geraamde lasten en baten per programma per taakveld

Lasten

Baten

1. Ruimtelijke ontwikkeling

8.1

Ruimtelijke ordening

12.087

-709

8.3

Stedelijke vernieuwing

5.767

0

8.9

Ruimte, overige baten en lasten

2.603

0

Subtotaal

20.457

-709

2. Landelijk gebied

4.4

Vergunningverlening en handhaving

107

0

4.6

Duurzaamheid

6.238

0

5.1

Natuurontwikkeling

19.653

-1.400

5.2

Beheer natuurgebieden

26.724

-71

5.3

Beheer flora en fauna

6.800

0

5.9

Natuur, overige baten en lasten

105

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

4.031

0

7.2

Maatschappij

437

0

Subtotaal

64.095

-1.471

3. Bodem, water, milieu

3.1

Waterkeringen

576

0

3.3

Kwantiteit grondwater

-251

0

3.4

Kwaliteit oppervlaktewater

872

0

3.9

Water, overige baten en lasten

3.995

-1.334

4.1

Bodembescherming

5.383

0

4.2

Luchtverontreiniging

866

0

4.3

Geluidhinder

846

0

4.4

Vergunningverlening en handhaving

9.890

-89

4.5

Ontgronding

5

-5

4.6

Duurzaamheid

209

0

4.9

Milieu, overige baten en lasten

2.487

0

5.9

Natuur, overige baten en lasten

319

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

778

0

6.3

Kennis en innovatie

120

-60

Subtotaal

26.095

-1.488

4. Energietransitie

4.6

Duurzaamheid

6.465

0

6.3

Kennis en innovatie

2.462

0

6.4

Recreatie en toerisme

87

0

6.9

Regionale economie, overige b&l

-134

0

Subtotaal

8.880

0

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

2.1

Landwegen

79.844

-1.242

2.2

Waterwegen

2.250

-412

2.9

Verkeer en vervoer, overige b&l

-1.100

0

Subtotaal

80.994

-1.654

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

2.3

Openbaar vervoer

157.568

-22.871

Subtotaal

157.568

-22.871

7. Cultuur en erfgoed

7.1

Cultuur

20.904

0

7.2

Maatschappij

13

0

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

1.658

0

Subtotaal

22.575

0

8. Economie

4.6

Duurzaamheid

865

0

4.9

Milieu, overige baten en lasten

51

0

6.3

Kennis en innovatie

3.684

0

6.4

Recreatie en toerisme

7.166

-4.689

6.9

Regionale economie, overige b&l

2.929

-40

Subtotaal

14.695

-4.729

9. Bestuur

-51

0

0.6

Overhead

147

0

1.1

Provinciale Staten

3.470

-64

1.2

Gedeputeerde Staten

2.099

0

1.3

Kabinetszaken

498

-188

1.4

Bestuurlijke organisatie

1.901

0

1.5

Interbestuurlijk toezicht op de regio

910

0

1.6

Openbare orde en veiligheid

1.409

0

1.9

Bestuur, overige baten en lasten

2.924

-70

4.6

Duurzaamheid

581

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

545

0

7.2

Maatschappij

749

0

Subtotaal

15.182

-322

10. Overzicht overhead

0.6

Overhead

54.434

-3.424

Subtotaal

54.434

-3.424

Algemene middelen

0.1

Uitkering provinciefonds

0

-233.718

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

0

-133.376

0.3

Geldleningen en uitzettingen

0

-857

0.4

Deelnemingen

0

-200

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l

4.719

0

Subtotaal

4.719

-368.151

Reserves

0.8

Mutaties reserves

96.261

-161.135

Subtotaal

96.261

-161.135

Totaal

565.954

-565.954

Tabel: Geraamde lasten en baten per programma per taakveld

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57