Hoofdstuk 1: Hoofdlijnen

Leeswijzer en vernieuwingen in de begroting 2021

Op 8 juli jl. is als onderdeel van de doorontwikkeling van de Planning- en Control cyclus een nieuwe doelenboom vastgesteld. Deze nieuwe doelenboom is voor de Programmabegroting 2021 het uitgangspunt geweest. Een doelenboom is een stevige basis voor het financieel systeem, maar moet tegelijkertijd mee kunnen bewegen met de diverse nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen.

Tegelijkertijd met de begroting worden de beleidsindicatoren van de verschillende programma’s ter besluitvorming aan u voorgelegd in de vergadering van 11 november 2020. De oude set indicatoren is als vertrekpunt gehanteerd. Het grootste deel van de indicatoren betreft resultaat-indicatoren. Bij deze indicatoren kan de provincie in de meeste gevallen een substantiële bijdrage leveren Daarnaast zijn ook de verplichte indicatoren (conform BBV) opgenomen, die beschouwd kunnen worden als effectindicatoren. Een aantal brede welvaartindicatoren, die het (maatschappelijk) effect aangeven en zijn gericht op de individuele inwoner, zijn opgenomen in een aparte informatieve paragraaf van de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57