Hoofdstuk 4: Financiële begroting

4.4 Meerjarig beeld incidenteel en structureel

Het meerjarig beeld van structurele en incidentele lasten en baten laat zien of onze begroting een duurzaam financieel evenwicht kent. Duurzaam financieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten. Voor onze toezichthouder, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is een duurzaam financieel evenwicht van de begroting één van de toetspunten in haar toezicht op de provinciale financiën.

Om te bepalen op welke wijze lasten en baten geclassificeerd dienen te worden, baseren we ons op wat daarover is opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de toelichting daarop, en de notitie incidentele structurele baten en lasten van de Commissie BBV. In de Kadernota 2019 hebben we hier eerder een toelichting op gegeven. Daarnaast is door ons toegezegd om bij de actualisatie van de financiële verordening in het jaar 2020 hier nader op in te gaan, inclusief het opnemen van een grensbedrag dat bepalend is voor het wel/niet opnemen van een afzonderlijke toelichting. In deze begroting hanteren we een grensbedrag van € 1 mln.

Vanuit de notitie van de Commissie BBV is de volgende toelichting overgenomen, die ons inziens beknopt en helder aangeeft wat de algemene lijn is ten aanzien van structurele of incidentele baten en lasten:

Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Dit noemt men ook wel structureel bestaand beleid. Dit laat onverlet, dat de hoogte van de structurele baten en lasten jaarlijks kan fluctueren. Van structurele baten en lasten is ook sprake indien de ramingen bijvoorbeeld om het jaar opgenomen zijn. Zolang deze posten maar periodiek terug blijven komen en er geen eindtijd bepaald is. Deze fluctuaties blijken uit de meerjarenraming. Ook door nieuw beleid of door bezuinigingen kunnen de hoogte van structurele lasten en baten worden beïnvloed.

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Ook kan het voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.

Meerjarig beeld van structurele en incidentele lasten en baten

2021

2022

2023

2024

Structurele lasten

378.490

389.240

397.177

404.680

Stortingen in reserves

Totaal lasten

378.490

389.240

397.177

404.680

Structurele baten

-19.167

-19.064

-19.081

-20.042

Algemene dekkingsmiddelen

-363.201

-371.119

-378.454

-386.637

Onttrekkingen aan reserves

-646

-1.873

-2.896

-3.119

Totaal baten

-383.014

-392.056

-400.431

-409.798

Saldo structurele lasten en baten

-4.524

-2.816

-3.254

-5.118

Incidentele lasten

91.204

85.455

66.862

18.033

Stortingen in reserves

96.261

12.207

17.202

14.871

Totaal lasten

187.464

97.662

84.064

32.904

Incidentele baten

-22.451

-16.597

-15.617

-5.223

Onttrekkingen aan reserves

-160.489

-78.249

-65.193

-22.563

Totaal baten

-182.940

-94.846

-80.810

-27.786

Saldo incidentele lasten en baten

4.524

2.816

3.254

5.118

Tabel, Meerjarig beeld incidenteel en structureel

Leeswijzer tabel
De baten zijn in bovenstaande tabel als negatieve bedragen gepresenteerd. Dit moet wordt gelezen als een positief/voordelig getal. Ter verduidelijking zijn de gepresenteerde saldi hierna tekstueel toegelicht:

  • Saldo structurele lasten en baten is een positief/voordelig getal (als voorbeeld 2024: € 409.798 minus € 404.680 = € 5,118 mln. structureel voordelig saldo).
  • Saldo incidentele lasten en baten is een negatief/nadelig getal (als voorbeeld 2024: € 27.786 minus € 32.904 = € 5,118 mln. incidenteel nadelig saldo).
  • Netto begrotingssaldo is gelijk aan 0, omdat de begrotingsresultaten per jaarschijf zijn verrekend met de Saldireserve. De begrotingssaldo per jaarschijf zijn toegelicht bij het onderdeel 'Mutaties reserve Algemene Middelen ' in de Financiële begroting.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor alle begrotingsjaren er sprake is van een 'materieel' begrotingsevenwicht, omdat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57