Beleidsdoelen

Duurzame energie in provincie Utrecht

4.2

De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen

Dit beleidsdoel richt zich op de omslag van opwek en gebruik van fossiele naar hernieuwbare energie. De provincie stimuleert en ondersteunt bewezen oplossingen om de toepassing daarvan te versnellen. Daarnaast zoekt de provincie met de gemeenten en waterschappen naar ruimtelijke mogelijkheden om grootschalige duurzame opwek maatschappelijk en ruimtelijk mogelijk te maken. Het betrekken van de inwoners door gemeenten is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Onze rol in het RES1 proces definiëren wij als volgt:   

1.   In RES-verband samen met partners komen tot de benodigde zoeklocaties om het RES-bod gestand te doen, rekening houdend met goede ruimtelijke inpassing, systeemefficiëntie (e-net), lokale betrokkenheid en het risico op planuitval.  
2.   Daarna monitoren voortgang van voorbereiding van ruimtelijke procedures en projecten en afspraken maken per RES om realisatie van RES 1.0 te begeleiden en borgen.
3.   Waar nodig aanvullende potentiële locaties onderzoeken in gemeenten waar bijdrage aan de opgave voor zon en wind teveel achterblijft.
4.   Gemeenten en energiecoöperaties ondersteunen bij het organiseren van mede-eigenaarschap van inwoners (streefwaarde per project minimaal 50%).

schaal x € 1.000
Lasten € 2.940
Baten € 0
Saldo € 2.940
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57