Duurzame energie in provincie Utrecht

Meerjarendoelen

4.2.4

Het aandeel duurzame warmtebronnen voor de verwarming van gebouwen is groter

Een groot deel van de energievraag in de gebouwde omgeving heeft betrekking op warmte. De provincie onderzoekt de mogelijkheden van duurzame warmtewinning en stimuleert de toepassing daarvan met als doel reductie van broeikasgasemissies (SDG13).

Beoogd resultaat 2021
•   Afronden van het onderzoek naar aanwezige bodemwarmte (SCAN-programma geothermie) en verwerken van de uitkomsten in onder meer Provinciaal beleid en informatiesystemen
•   Resultaten van het onderzoek aangaande beschikbaarheid en toepassing biomassa in de provincie Utrecht, verwerken in RO beleid.

•   Opstellen van de overkoepelende provinciale warmtevisie met kansenkaarten (GIS) voor onder meer aquathermie, duurzame biomassa, biogas, zon-thermisch en wamte/koude opslag (WKO).  
•   Technische haalbaarheid onderzoeken, in samenwerking met het ICO, van de inzet van kleinschalige geothermie als separaat onderdeel van de warmtevisie voor het verduurzamen van de bestaande warmtenetwerken.
•   Ondersteunen van projecten voor duurzame warmtewinning zoals LEAN.
•   Plan van aanpak implementatie nieuwe warmtewet gereed en uitvoering gestart.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57