De leefomgeving is gezond en veilig

Meerjarendoelen

3.4.6

De externe veiligheid is beter gewaarborgd

Momenteel waarborgen we de veiligheid door de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 2015-2020. Vanaf 2021 zullen de Rijksmiddelen via het gemeentefonds worden verdeeld. De provincie zal het provinciedekkend gemeentelijke routenet blijven coördineren. In het ambtelijk PUEV overleg zullen de provincie, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio kennis blijven uitwisselen en beleidsontwikkelingen bespreken. De provincie zal zich actief inzetten voor het in stand houden van het adequate uitvoeringsniveau via het interbestuurlijk toezicht. De provincie zal in interprovinciaal verband een bijdrage leveren aan de Versterking van de omgevingsveiligheid 2021-2024. Daarin zijn deelprogramma’s opgesteld onder meer gericht op BRZO, het kennisnetwerk, en de modernisering van het omgevingsbeleid. De provincie Utrecht neemt deel in de stuurgroep van het Rijk waarin gemeenten, provincies en, bedrijfsleven worden betrokken bij de ontwikkeling van het landelijk basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Beoogd resultaat 2021  

  • In standhouden van een adequate uitvoering van externe veiligheidsregelgeving
  • Continueren van het provinciale kennisnetwerk voor externe veiligheid
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57