De leefomgeving is gezond en veilig

Meerjarendoelen

3.4.4

Er zijn minder geluidbelaste woningen en stiltegebieden zijn beter beschermd

Onze provincie is dichtbevolkt en een knooppunt van infrastructuur. Mede als gevolg daarvan heeft een aanzienlijk deel van de woningen (35%) een hoger geluidsbelasting dan de WHO-advieswaarde. Daarnaast is er een grote bouwopgave en is de ruimte schaars. Een grote uitdaging dus om de geluidbelasting van woningen niet te laten toenemen, maar juist te verlagen. (Het onderdeel geluidhinder langs provinciale wegen is opgenomen in H 5.7.1 Het aantal inwoners met hinder van geluid langs provinciale wegen is lager.)

Ook het behoud van stiltegebieden staat onder druk door mobiliteit, ruimtelijke ontwikkelingen en de energieopgave. Desondanks willen we in samenwerking met gemeenten en Rijk de negatieve effecten van geluid zoveel mogelijk beperken. Behouden en creëren van stille gebieden in de woonomgeving en stiltegebieden is hiervan een onderdeel. Ondanks de grote drukte en druk op de ruimte zetten we in op het behoud van stiltegebieden.  

Beoogd resultaat in 2021

  • Opstellen van Agenda geluid: hierin maken we afspraken met gemeenten over hoe om te gaan met geluid in omgevingsplannen. Het streven is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de WHO- advieswaarden voor geluid. Ook stiltegebieden en stille gebieden zijn hierbij gespreksonderwerp
  • Kwaliteit van de stiltegebieden blijft behouden
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57