De leefomgeving is gezond en veilig

Meerjarendoelen

3.4.1

Er zijn meer impulsen voor een gezonde leefomgeving ontwikkeld

We hanteren hierbij het begrip positieve gezondheid (Huber, 2011): ‘het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.’ Of de leefomgeving gezond en veilig is, hangt af van veel aspecten. Het is daarom belangrijk om bij al ons beleid (mobiliteit, recreatie en toerisme, landbouw, economie) de effecten op gezondheid en veiligheid van de leefomgeving te betrekken. Dit moet resulteren in zes hoofdprincipes waar we in verband met een gezonde en veilige leefomgeving naar streven. Deze hoofdprincipes zijn opgenomen in de ontwerp Omgevingsvisie. Het gaat kortweg om:  

 • Voldoende en kwalitatief hoogwaardige groen, deels rustig en stil
 • Focus op fiets en/of OV voor dagelijkse verplaatsingen
 • Terugdringen van vervuiling door goederen- en personenvervoer, industrie en landbouw
 • Inrichting en gebruik van ruimte met het oog op gezondheid en veiligheid aanpassen aan klimaatverandering
 • Ruimtelijke inrichting draagt bij aan inclusiviteit en sociale cohesie
 • Circulaire economie, zonder schadelijke emissies
 • Binnen het programma gezonde leefomgeving willen we via innovaties inwoners aanmoedigen gezonder te leven.

Beoogd resultaat 2021  

 • We stellen een provinciaal programma in het kader van de Omgevingswet vast, waarin we al het

uitvoeringsbeleid van de provincie dat is gericht op het realiseren van een gezonde en veilige
leefomgeving hebben samengebracht. Concrete uitwerking daarvan zal deels in andere programma’s
van de provincie terecht komen.

 • Samen met gemeenten, inwoners en kennispartners werken we aan een gezondere inrichting van de

leefomgeving. We realiseren gezamenlijk voorbeeldprojecten.

 • Als partner van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven werken we met mede-overheden,

bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen aan datagedreven oplossingen voor een gezonde
stedelijke leefomgeving.

 • Met inspirerende voorbeeldprojecten, evenementen, praktijkexperimenten en storytelling zorgen we

voor het delen van de opgedane kennis en ervaring.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57