De bodemdaling en broeikasgasuitstoot

Meerjarendoelen

3.5.1

Er is meer kennis beschikbaar om bodemdaling en broeikasgasuitstoot te beperken

Om aan al deze afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen voldoen, is kennisontwikkeling over het afremmen van bodemdaling en het verminderen van de broeikasgasuitstoot in de veenweidegebieden van belang. Ook is het belangrijk dat deze kennis in de praktijk is getoetst en toegankelijk is voor alle partijen. We zetten daarom in op kennisontwikkeling, kennisdeling en innovatie.

Beoogd resultaat 2021   

  • Zichtbare deelname aan onderzoekstrajecten uit het Klimaatakkoord, bijvoorbeeld het Nationaal Onderzoeksprogramma Bodemdaling Veenweiden (NOBV), een onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen  
  • Faciliteren/meefinancieren van (pilot)projecten die beogen kennisvragen te beantwoorden, zoals o.a. de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart en diverse pilots rond teelt lisdodde
  • Ondersteunen van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) dat inzet op brede landbouwkundige innovatie in het veenweidegebied, gericht op een duurzaam toekomstperspectief
  • Ondersteunen van en participeren in het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB), een platform dat zich inzet voor het ontsluiten van kennis rondom bodemdaling, om de toepassing ervan te stimuleren
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57