Zoetwatervoorziening van goede kwaliteit

Meerjarendoelen

3.2.2

De zoetwatervoorziening is robuuster en beter op orde en de waterketens zijn meer circulair

Dit doel heeft groot raakvlak met het doel 3.1.4. In 2021 gaan we met onze partners verder met het (klimaat) robuust maken van het watersysteem. Het Delta-programma zoetwater gaat een nieuwe fase in. In de zoetwaterregio-west werken we actief aan maatregelen voor het optimaliseren van de wateraanvoer en verbeterd hergebruik van water. Als provincie Utrecht nemen we deel aan de werkgroep en dragen we bij aan onderzoeken en verkenningen.  

De provincie Utrecht neemt actief deel aan het project Toekomst bestendig Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaal gebied. In dit project onderzoeken we met elkaar samenhangende ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het watersysteem (o.a. door klimaatverandering) voor west-Nederland (voor Utrecht: Utrecht ten westen van de Heuvelrug). Doel is de effecten van ruimtelijke keuzes op het watersysteem en vice versa voor zover dat mogelijk is kwantitatief in beeld te brengen.

In zoetwaterregio oost (ZON) (voor Utrecht: Utrechtse Heuvelrug/ Gelderse vallei) werken we per gebied aan een (klimaat)robuuster watersysteem, onder meer via de Blauwe agenda. Provincie Utrecht draagt maatregelen uit de Blauwe agenda aan voor het regionaal bod ZON voor de 2e fase Delta-programma om ervoor te zorgen dat de zoetwaterregio deze maatregelen uitvoert.

In samenwerking met Waterschap Rivierenland inventariseren we welke maatregelen nodig zijn voor het Rivierengebied (voor Utrecht gemeente Vijfheerenlanden) om het watersysteem verder te optimaliseren.

Provincie Utrecht is partner in het project IRM (integraal riviermanagement) van Rijkswaterstaat. Samen met de partners ontwikkelen we een langetermijnvisie op de Nederrijn-Lek, waarbij vooral de relatie tussen de rivier en de uiterwaarden van belang is. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. zoetwaterbeschikbaarheid, scheepvaart en natuur.

Beoogd resultaat 2021

  • De relatie tussen ruimtelijke ontwikkelingen en het watersysteem zijn voor Utrecht-west kwantitatief

in beeld gebracht

  • We verzamelen en ontwikkelen kennis die bijdraagt aan een integrale visie op het watersysteem van de

Utrechtse Heuvelrug (zie ook onder 3.3.3)

  • Maatregelen uit de Blauwe agenda zijn aangedragen voor het regionaal bod ZON (2e fase Delta-

programma)

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57