Zoetwatervoorziening van goede kwaliteit

Meerjarendoelen

3.2.1

Voor het oppervlaktewater bereiken we de KRW-doelen in 2027

Kaderrichtlijn Water (KRW)
Zoals aangegeven in het coalitieakkoord, hebben we met onze partners ambitieuze doelen geformuleerd voor de laatste planperiode (tot 2027) van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). We willen deze binnen de bestaande kaders bereiken.

De maatregelen in verband met het coronavirus zijn voor het Rijk aanleiding geweest de invoering van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 uit te stellen en de planning van het Nationaal Waterprogramma (NWP) aan te passen. Het NWP zal in maart 2022 in werking treden, inclusief het Stroomgebiedbeheerplan 2022 – 2027. We hebben onze interne planning hierop aangepast. De definitieve vaststelling van de KRW-onderdelen in het regionale waterprogramma is daarom begin 2022 (was december 2021). Wel zullen we in 2021 de ontwerp-doelen voor het derde Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 vaststellen.  Deze zijn binnen de stroomgebieden in samenwerking opgesteld. Ook zetten we in op het KRW-doelbereik. Dit doen we door het stimuleren van projecten die ook een waterkwaliteitsbelang dienen, via agrarisch natuur-en waterbeheer en met Europese subsidies in de overgangsperiode van POP3 naar het nieuwe stelsel. Daarnaast hebben we in 2021 de resterende begrotingssubsidies aan de waterschappen voor de uitvoering van motie 27-2017 beschikbaar. Dit is het laatste jaar dat deze middelen beschikbaar zijn.

Overig water
In 2018 hebben we in een samenwerkingsovereenkomst met de waterschappen afgesproken om regionale doelen voor het overig water vast te stellen. De doelen voor de eerste gebieden komen in het regionaal waterprogramma 2022-2027
Ter voorkoming van medicijnresten en microplastics in (grond)water, gaan we verder met de samenwerking die loopt vanaf 2019. Daarnaast evalueren in 2021 de pilot voor het opruimen van microplastics in het milieu.

Beoogd resultaat 2021
•   Ontwerp-doelen KRW ten behoeve van het Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 zijn vastgesteld
•   Voor de overige wateren is de huidige toestand en waar mogelijk al het lange termijndoel vastgelegd
•   Evaluatie pilot opruimen microplastics

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57