Beleidsdoelen

Zoetwatervoorziening van goede kwaliteit

3.2

De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit

Schoon en voldoende oppervlaktewater zijn essentiële factoren voor een economische en maatschappelijke ontwikkeling naar een gezonde en duurzame leefomgeving op de langere termijn. We werken aan een duurzame en doelmatige zoetwatervoorziening voor de verschillende functies in onze provincie, vooral drinkwater, landbouw en natuur. In 2021 blijven we via verschillende sporen werken aan de verbetering van de kwaliteit van het Utrechtse oppervlaktewater. We zetten in op de doelen binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) en hebben daarnaast ook oog voor nieuwe uitdagingen, zoals als opkomende stoffen en medicijnresten in (grond)water (zoals bestrijdingsmiddelen, pfas enz)

schaal x € 1.000
Lasten € 782
Baten € 0
Saldo € 782
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57