De waterveiligheid en klimaatadaptatie

Meerjarendoelen

3.1.4

De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering

De negatieve effecten van klimaatverandering nemen sterk toe in alle economische sectoren, zowel op de lange als op de korte termijn (toename van extremen). Extra inzet en investeringen zijn nodig om die effecten te verminderen en stappen te zetten richting een klimaatbestendige provincie. Met het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 willen we klimaatadaptatie richtinggevend onderdeel maken van al het beleid en uitvoeringsinstrumentarium. Daarbij zetten we een koers uit, waarbij we de volgende doelen nastreven:

 • bevorderen van bewustwording en gedragsverandering
 • concrete maatregelen ondersteunen
 • klimaatadaptatie verankeren in provinciaal beleid
 • regionale klimaatadaptatiestrategieën ondersteunen
 • kennis en monitoring versterken.  

De acties in het programma zijn gericht op de thema’s vitale steden en dorpen, een adaptief landelijk gebied en veilige en bereikbare netwerken. Naast de structurele middelen voor klimaatadaptatie die al in de begroting 2020 zijn vastgelegd, hebben we extra, incidentele middelen nodig om het programma te kunnen uitvoeren. Een deel van de middelen zetten we in voor de uitvoering van de regionale adaptatiestrategieën van de werkregio’s in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en als bijdrage aan de nationale Impulsregeling Klimaatadaptatie die 1 januari 2021 in werking treedt.  

Beoogd resultaat 2021

 • De regionale werkverbanden (werkregio’s) op het gebied van klimaatadaptatie leveren eind 2020 of in 2021 (afhankelijk van de planning van de betreffende werkregio) regionale adaptatiestrategieën op en maken vervolgens uitvoeringsplannen. Ook treedt in 2021 de Impulsregeling Klimaatadaptatie van Rijk en regio in werking. Conform het Programma Klimaatadaptatie informeren we eind 2021 Provinciale Staten over de afronding van fase 1 van het programma (2020-2021). In de 2e helft van 2020 en in 2021 werken we aan de acties die al in het programma zijn opgenomen en zetten we in op de volgende, eerste resultaten:
  • Afspraken ter bevordering van klimaatadaptief bouwen met alle partijen in de bouwketen
  • Ondersteuning van regionale en lokale initiatieven gericht op bewustwording en educatie ten aanzien van klimaatadaptatie
  • Klimaatadaptatie is verankerd in huidige relevante provinciale programma’s en beleidstrajecten en programma’s en trajecten die nog in ontwikkeling zijn  
  • Regionale adaptatiestrategieën zijn opgezet en de uitvoeringsprogramma’s zijn in ontwikkeling of afgerond (afhankelijk van de voortgang in de werkregio’s)
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57