De waterveiligheid en klimaatadaptatie

Meerjarendoelen

3.1.1

De primaire en regionale  waterkeringen zijn op orde

Primaire keringen
Om onze provincie te beschermen tegen overstromingen, versterken de waterschappen de dijken langs de Nederrijn en de Lek: de primaire keringen. De provincie heeft bevoegd gezag bij deze dijkversterkingen. Volgens planning is er in 2021 een aanvraag voor een goedkeuringsbesluit voor de projecten Salmsteke en Vianen Hazelaar-plein.  

Regionale waterkeringen
Naast de genoemde primaire keringen werken we voor de waterveiligheidsopgave ook aan de kleinere keringen, de regionale keringen. Wij hebben deze regionale waterkeringen aangewezen en genormeerd in de waterverordeningen. Daarbij hebben wij afspraken gemaakt wanneer deze keringen getoetst en op orde moeten zijn. Onderstaand de activiteiten die wij in 2021 uitvoeren:

Met elk waterschap vinden er (ambtelijke) toezichthoudersoverleggen plaats over de regionale waterkeringen, waarin we afspraken toetsen en voortgangsrapportages bespreken.

Om te kunnen blijven zorgen voor veilige regionale waterkeringen werken we samen met andere provincies en waterschappen aan het ontwikkelingsprogramma regionale waterkeringen (ORK).  

Beoogd resultaat 2021
•   We houden toezichtsoverleggen met de Utrechtse waterschappen
•   90% van de regionale waterkeringen voldoet aan de veiligheidsnorm

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57