De waterveiligheid en klimaatadaptatie

Meerjarendoelen

3.1.3

De provincie is beter voorbereid op de gevolgen van overstromingen

Gevolgbeperking Overstromingen
Naast sterke dijken is het van groot belang dat we voorbereid zijn op de mogelijke gevolgen van overstromingen. Een overstroming is immers nooit helemaal uit te sluiten. Daarom werken wij samen met de veiligheidsregio Utrecht (VRU), Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten aan het Regionaal Programma Gevolgbeperking Overstromingen waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Plan van Aanpak dat is opgesteld in samenwerking met de partners. In 2021 wordt de eerste fase van het programma afgerond, waarbij de gemeenten handvatten hebben gekregen om te komen tot nieuw beleid. De provincie blijft haar coördineerde rol continueren.

ROR
De tweede cyclus van de EU Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) is in 2016 van start gegaan. Dit heeft in 2018 geleid tot een voorlopige risicobeoordeling en in 2019 tot een actualisatie van de overstromingskaarten. Op dit moment is het Overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) in ontwikkeling en leveren de partijen die een rol spelen in het beheer van overstromingsrisico’s in de stroomgebieden van de Rijn, de Maas, de Schelde en de Eems bijdragen. Het ORBP bevat een overzicht van doelen en maatregelen om de overstromingsrisico’s te beheren. In 2021 wordt het ORBP opgeleverd. Provincie Utrecht levert input voor het Utrechtse deel van het ORBP.

Beoogd resultaat 2021

  • Opstellen handvatten voor overstromingsrobuust inrichten van bestaande en nieuwe infrastructuur en bebouwing
  • Deelnemen aan het proces van de ROR en het aanleveren van informatie om te komen tot het ORBP  
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57