Ruimte maatschappelijke ontwikkelingen

Meerjarendoelen

1.1.7

Data en digitale toepassingen worden beter benut

Het verbeteren van de inzet van data en digitale toepassingen op het gebied van omgevingsinformatie is een continu proces. We spelen hierbij in op de mogelijkheden, innovaties en een adequaat beheer van de gegevens,  ook ter ondersteuning van de andere meerjarendoelen. Deze kwaliteitsslag is van toepassing op een breed scala van onderwerpen. Het betreft ondersteuning bij belangrijke opgaven als de energietransitie en de woningbouwopgave, participatieprocessen en gebiedsgerichte aanpak.

Een groot deel van de slagingskans van integraal werken zit in het gebruik van de juiste informatie, met de locatie als verbindend kenmerk. De digitale ontsluiting en toegankelijkheid van alle programma’s is daarbij een specifiek aandachtspunt, zoals vermeld in paragraaf 1.1.1. We benutten gebiedsgerichte kenmerken en thema’s om integratie tussen onze programma’s en andere juridische instrumenten mogelijk te maken.

Hierop aansluitend is het omgevingswetproof maken van onze digitale omgeving een andere belangrijke opgave. De publicatie van omgevingswetbesluiten en omgevingsbeleid in het landelijke format en conform regionale afstemming over dienstverlening, is een proces dat veel inspanning zal vereisen. Teneinde dit alles opgaven te kunnen uitvoeren is een goede architectuur en inzicht in het gebruik van omgevingsinformatie van groot belang. De uitwerkingen hiervan zijn in 2020 opgesteld en zullen we actueel moeten houden.

Ook zullen we blijven voldoen aan de regelingen over beschikbaarheid van ruimtelijke overheidsinformatie, conform de EU richtlijnen. Het provinciale portaal voor deze omgevingsinformatie (Geo-Point) zal ook voor de inwoners en partners een actueel en overzichtelijk beeld geven van onze data en toepassingen/apps. Voor de omgevingswet en de daaruit voortvloeiende programma’s zetten we een monitoringssysteem op.
Het beheer van de gegevens, met name de eisen ten aanzien van de meta-data, is conform de standaarden ISO 19115 voor datasets en ISO 19119 voor services. Dit beheer is een continu proces. Het bijhouden van de digitale ondergrond (BGT) is een andere wettelijke taak.

Beoogd resultaat 2021

  • Geo-Point is actueel, overzichtelijk en toegankelijk
  • Publicatie van ruimtelijke besluiten en relevante informatie is conform nieuwe Omgevingswet-standaarden
  • Voor een gebiedsgerichte aanpak, participatie en andere provinciale opgaven ontwikkelen we innovatieve en passende digitale instrumenten
  • GIS-architectuur en -visie op gebruik van omgevingsinformatie zijn actueel en in brede zin toegepast
  • We ondersteunen de monitoring van programma’s gerelateerd aan de Omgevingsvisie met digitale middelen
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57