Beleidsdoelen

Ruimte maatschappelijke ontwikkelingen

1.1

De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten

Utrecht is in de verstedelijkte Randstad een uiterst aantrekkelijke provincie, mede dankzij de prachtige natuur- en recreatiegebieden, historische polderlandschappen, centrale ligging, levendige steden en dorpen en een veelzijdig aanbod in kunst en cultuur. Mensen willen graag in onze provincie wonen en recreëren. Deze populariteit heeft ook een keerzijde. Woningen, bedrijven, mobiliteit en ook nieuwe maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie vragen ruimte. Ruimte voor ontwikkelingen is nodig, maar houden wij wel graag in balans, om de kenmerkende kwaliteiten van onze provincie te behouden.

De beoogde ontwikkeling van ons stedelijk en landelijk gebied vraagt om duidelijke en actuele provinciale ambities. In de Omgevingsvisie leggen wij onze visie op hoofdlijnen vast en werken wij deze integraal uit in diverse programma’s en de verordening die doorwerkt in gemeentelijk beleid. Afwegingen in praktijksituaties maken wij in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, met oog voor het lokale belang én voor de regionale context.

Samenwerking met het Rijk en met de Utrechtse regio’s is van het groot belang bij het realiseren van onze provinciale doelen. Dit alles steeds vanuit de eigen verantwoordelijkheid van zowel Rijk, provincie als (samenwerkende) regio’s. In de samenwerking met gemeenten geven wij meer ruimte aan de regionale opgaven, onder meer door een meer flexibele aanpak van regionaal programmeren.

Om te kunnen groeien met een evenwichtige balans tussen (recreatief) groen en rode ontwikkelingen, starten we het programma Groen Groeit Mee. Uitgangspunt bij het omgevingsbeleid is dat een keuze voor integrale, toekomstgerichte oplossingen, waarmee we kwaliteiten  behouden of versterken, zo nodig met compenserende maatregelen. We streven naar het concentreren en combineren van nieuwe ontwikkelingen, gaan zorgvuldig om met de schaarse ruimte en aanwezige kwaliteiten en zullen ruimtelijk ontwerp en innovatie stimuleren.

Bij het voorbereiden van beleid en uitvoering willen wij ons meer als 'digitale overheid' etaleren. Naast de (wettelijk verplichte) digitale vastlegging en het beschikbaar stellen van gegevens, willen we ook met meer vindingrijke digitale middelen de betrokkenheid van inwoners bij vraagstukken en oplossingsmogelijkheden vergroten.

schaal x € 1.000
Lasten € 7.230
Baten € 0
Saldo € 7.230
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57