Ruimte maatschappelijke ontwikkelingen

Meerjarendoelen

1.1.4

Agenda’s en afspraken met (boven)regionale partners zijn beter afgestemd op wederzijdse belangen

Samenwerking met het Rijk en met de Utrechtse regio’s (en mengvormen daarvan) is van het groot belang bij het behalen van onze provinciale doelen. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid conform Omgevingswet steeds zo laag mogelijk wordt gelegd.

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving in Nederland. De NOVI is zelfbindend voor het Rijk en kent formeel geen doorwerking naar provinciaal en gemeentelijk niveau, terwijl de opgaven in ons land vragen om een breed gedragen inzet en samenwerking als één overheid.

In de in 2021 op te stellen NOVI-Omgevingsagenda landsdeel Noordwest, het NOVI-gebied Groene Hart en de gezamenlijke Rijk-regioprogramma’s (als programma U Ned, Woondeal regio Utrecht, Regio Deals bodemdaling Groene Hart, Foodvalley en aanpak vitale wijken regio Utrecht), worden de nationale doelen uit de NOVI, de provinciale doelen uit de Omgevingsvisie provincie Utrecht en lokale doelen uit gemeentelijke omgevingsvisies op elkaar aangesloten. Daarnaast maken Rijk, IPO, VNG en UvW in 2020 samenwerkingsafspraken over de rolverdeling in de uitvoering binnen de fysieke leefomgeving van Nederland.

MIRT en programma U Ned
Rijk en regio (provincie en U16-gemeenten) werken in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Transport en Ruimte (MIRT) samen in het programma U Ned aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid in samenhang. Een van de programmaonderdelen betreft het MIRT-onderzoek U Ned. Dit MIRT-onderzoek brengt in beeld wat de opgaven van de regio Utrecht voor de lange termijn zijn op het gebied van verstedelijking (wonen en werken), bereikbaarheid en leefbaarheid (groen en energie). Het resultaat is een regionale verstedelijkingsstrategie en een overzicht van de beslissingen en investeringen die daarbij horen. Zie verder Programma 5.8.2.

Woningbouwopgave regio’s Utrecht en Amersfoort
Het Rijk (met name het ministerie van BZK), de provincie en U16-gemeenten werken in de Woondeal regio Utrecht meerjarig en aan de grote woningbouwopgave in deze regio. De inspanningen zijn gericht op versnellen van de woningbouwproductie, het beter functioneren van de woningbouw, faciliteren van de groei. In het Bestuurlijk Overleg MIRT najaar 2019 is afgesproken dat BZK bijdraagt aan investeringen in de bereikbaarheid in de regio Utrecht, teneinde woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Over het maken van afspraken voor de aanpak van de woningbouwopgave in de regio Amersfoort (bijvoorbeeld via een Woondeal) vinden gesprekken plaats tussen ministerie van BZK, provincie en regio Amersfoort.

Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP) regio U16
De gemeenten in de regio U16 stellen een integraal Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP) op. De gemeenteraden krijgen het REP in 2021 via de colleges van B&W ter vaststelling aangeboden. Met (de tussenproducten van) het REP levert de regio U16 input voor het MIRT-onderzoek U Ned en voor de Omgevingsvisie provincie Utrecht. Als provincie werken wij vanuit de Omgevingsvisie en de daarin opgenomen provinciale belangen mee aan het totstandkomen van de verschillende REP-producten, met name aan het integraal Ruimtelijk Economisch Perspectief. Zo beogen wij tot gemeenschappelijk gedragen keuzes voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de regio Utrecht te komen.

Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio Amersfoort
Samen met de regio Amersfoort werken we aan een gezamenlijk Ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040. Hierin leggen we keuzes vast voor de toekomstige ontwikkeling van de regio, op het gebied van verstedelijking (wonen en werken), bereikbaarheid en leefbaarheid (groen en energie). Centraal staat de demografische en economische groei die we verwachten, in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving en de rol van de regio Amersfoort in het stedelijk netwerk van de noordvleugel van de Randstad. Het Ontwikkelbeeld biedt een samenhangende benadering van de verschillende ruimtevragers. Planning is om het Ontwikkelbeeld voorjaar 2021 vast te stellen. Op basis hiervan wordt een handelingsperspectief opgesteld.

Foodvalley
Het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht en de regio’s Foodvalley en Arnhem-Nijmegen stellen samen een regionale verstedelijkingsstrategie op. Deze verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley toont en beschrijft waar in de toekomst de extra woon- en werklocaties komen, gekoppeld aan maatregelen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid (groen, energie). Binnen de Regio Deal Foodvalley werken Rijk, provincies Gelderland en Utrecht en regiogemeenten uit Foodvalley samen aan de versnelling van de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem (productie en consumptie).

Groene Hart
Het Groene Hart staat voor grote en complexe opgaven, zoals de vermindering van bodemdaling en broeikasuitstoot, de transitie van de landbouw, de energietransitie en de druk op de open ruimte. De Groene Hart provincies werken samen aan een meer gelijkgericht beleid, in afstemming met de ambities van alle spelers in dit gebied. Er liggen kansen voor waterberging, energie-opwek, natuurontwikkeling, recreatievoorzieningen en nieuwe vormen van landbouw, in nieuwe combinaties met meervoudig gebruik van de ruimte. Het Rijk heeft het Groene Hart in de definitieve NOVI aangewezen als NOVI-gebied. Provincies en Rijk zetten in op een aanpak in verschillende fases: nadere (kaart)analyse en een advies over de governance (voorjaar 2021); verrijken en verhogen betrokkenheid (zomer 2021); opstellen toekomstbeeld en agenda (najaar 2021) en versnellen gezamenlijke uitvoering (vanaf begin 2022).  

Beoogd resultaat 2021

  • Een door Rijk en provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland vastgestelde NOVI-

Omgevingsagenda landsdeel Noordwest

  • M.b.t. NOVI-gebied Groene Hart: nadere (kaart)analyse en governance advies, (voorjaar 2021);

verrijking, verhoging betrokkenheid (zomer 2021); opstellen toekomstbeeld en agenda (najaar 2021)

  • Een door Rijk en regio (provincie en U16-gemeenten) vastgestelde regionale verstedelijkingsstrategie

regio Utrecht (MIRT-onderzoek U Ned)

  • Een door regio Amersfoort en provincie Utrecht vastgesteld Ontwikkelbeeld 2030-2040 voor de regio

Amersfoort

  • Een door Rijk, provincies Gelderland & Utrecht en regio’s Arnhem-Nijmegen & Foodvalley

vastgestelde regionale verstedelijkingsstrategie voor Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57