Ruimte maatschappelijke ontwikkelingen

Meerjarendoelen

1.1.1

De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd

De Ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening hebben we opgesteld in een uitgebreid participatief proces, samen met interne en externe partners. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 is uitgesteld, hebben we deze verordening moeten aanpassen naar een Interim Omgevingsverordening op basis van de huidige wetgeving. We leggen de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening met bijbehorend milieueffectrapport in de eerste helft van 2021 ter besluitvorming voor aan de Provinciale Staten (PS), zodat deze documenten in april in werking kunnen treden. De Omgevingsverordening leggen we in de tweede helft van 2021 ter besluitvorming voor aan PS.
Met het vaststellen van de Omgevingsvisie en – verordening in 2021 zetten we een belangrijke stap naar een overkoepelende, integrale aanpak van onze maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. In de Omgevingsvisie staat onze ambitie gericht op onze toekomst in 2050 en met meetbare (tussen)doelen. We formuleren wat we in 2025 / 2030 / 2040 minimaal bereikt moeten hebben om die ambitie te verwezenlijken. In de visie leggen we niet vast hoe we de doelen precies gaan halen. Dit doen we via programma’s, naast visie en verordening ook een instrument uit de Omgevingswet.

Voor een goede borging van ons beleid is blijvend aandacht nodig. De Omgevingsvisie bevat al een overzicht van de programma’s die nu lopen en/of eraan komen en in 2021 versterken we de samenhang en afstemming tussen de programma’s, met een onderscheid naar de verschillende typen, te weten beleidsprogramma’s, uitvoeringsprogramma’s en interbestuurlijke programma’s. Daarbij betrekken we ook de wens om – waar mogelijk – het aantal programma’s te verminderen, door programma’s samen te voegen en nieuwe initiatieven aan bestaande programma’s te koppelen. Zo werken we aan een logische en transparante programmastructuur. We monitoren elk programma jaarlijks tot tweejaarlijks, om te kunnen bepalen of we de doelen op tijd bereiken.
We zullen de Omgevingsvisie en -verordening digitaal en objectgericht ontsluiten en toegankelijk maken. Ons streven is om dit ook met de programma’s te doen. Hiervoor zijn we mede afhankelijk van landelijke standaarden die nog niet zijn ontwikkeld.

Hierop vooruitlopend, en ter verbetering van de borging van onze integrale aanpak, creëren we één gecoördineerde samenwerking voor de programma’s Integraal GebiedsontwikkelingsProgramma (IGP) en het Innovatieprogramma voor de Fysieke Leefomgeving. We bundelen deze expertises en procesbudgetten samen met de expertises Ontwerpend Onderzoek, de afstemmingseenheid van de Provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, de Omgevingsagenda Gemeenten (OAG) en het experimentele spoor van ‘Aanpassen manier van werken onder de Omgevingswet’ verder in één samenhangende aanpak (werktitel: netwerk Support RO/Fysieke Leefomgeving).
Deze zes expertises hebben met elkaar gemeen dat zij allen het werken buiten beter en efficiënter maken. Door ze samen te brengen ontstaat er meer uitwisseling tussen de expertises, een grotere slagkracht en efficiënter inzet van de beschikbare middelen.    

De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken van de provincie. Een manier die meer is afgestemd op de gebruiker en die de belangen in onze drukke provincie integraal afweegt. We passen onze ruimtelijke werkprocessen daarom aan, met aandacht voor:

  • het centraal stellen van het initiatief
  • samenwerking (zowel extern als intern)
  • participatie
  • breed in beeld brengen van belangen en deze integraal afwegen

Dit doen we vooral door in praktische casussen samen met onze partners te leren door te doen. De expertises van onder andere IGP en IFL ondersteunen hierbij. De lessen die hierbij worden geleerd worden breed gedeeld in de organisatie en waar mogelijk ook vastgelegd in de werkprocessen.

Beoogd resultaat 2021

  • De Omgevingsvisie Provincie Utrecht is vastgesteld
  • De Interim Omgevingsverordening onder de huidige wetgeving is vastgesteld
  • De Omgevingsverordening onder de Omgevingswet (in werking per 1-1-2022) is vastgesteld
  • Het interactief digitaal milieueffectrapport (planMER) dat bijdraagt aan de besluitvorming over de Omgevingsvisie en –verordening is vastgesteld
  • Eén samenhangende aanpak voor uitvoeringsondersteunende activiteiten op het gebied van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en innovaties, met een gezamenlijk budget en een gezamenlijke dynamische agenda (werktitel: netwerk Support RO/FL).
  • De 9 werkprocessen die het meest veranderen als gevolg van de Omgevingswet zijn aangepast.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57