Ruimte maatschappelijke ontwikkelingen

Meerjarendoelen

1.1.2

Het provinciaal ruimtelijk beleid biedt meer ruimte aan regionale opgaven

Opgaven zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de Ontwerp Omgevingsvisie (nu nog in de Provinciale Ruimtelijk Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening). Hiermee is de beoogde ontwikkeling van ons stedelijk en landelijk gebied vastgelegd in (ruimtelijk) beleid. Voor onder andere duurzame energie, wonen en werken (regionale programmering) en groenontwikkeling is meer ruimte nodig, naast specifieke aandacht voor gezonde leefomgeving, circulariteit en klimaatadaptatie. Dit werken we uit in programma’s.
Het vastgelegde beleid is een belangrijke basis voor het adviseren van gemeenten bij het maken van gemeentelijke omgevingsvisies en voor het inzetten van provinciale instrumenten uit de Omgevingswet en nu nog de Wet ruimtelijke ordening, zoals projectbesluiten. Ook is het de basis voor onze adviezen over ruimtelijk beleid aan onze ander partners, om zo gezamenlijk ruimte te vinden voor de opgaven en noodzakelijke afwegingen te maken.

Regionaal programmeren wonen en werken
We hebben in de Ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening een nieuwe systematiek voor woon- en werklocaties geïntroduceerd, om beter en flexibeler te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en de daarmee samenhangende behoefte. Regionaal programmeren speelt hierbij een belangrijke rol. In dit proces stellen gemeenten en provincie gezamenlijk regionale (adaptieve) programma’s voor wonen en werken op. Het gaat om de regio’s U16 *, Amersfoort  en Foodvalley  *.
Gedeputeerde Staten (GS) stellen jaarlijks een provinciaal programma wonen en werken vast. Dit programma bevat de essentie van de regionale programma’s, waaronder uitbreidingslocaties. Gemeentelijke plannen voor wonen en werken moeten passen in dit provinciale programma. Provinciale Staten stellen vooraf een kader voor de regionale programmering vast. Met deze werkwijze kunnen wij samen met gemeenten sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
We zien regionale programmering als een gezamenlijk proces en instrument, waarmee we kunnen sturen op een programma dat voldoende omvang heeft en een voldoende voorraad plannen om in de toekomstige behoefte van woningen en werklocaties te kunnen voorzien. Via regionale programmering werken we adequaat en slagvaardig samen met medeoverheden om woningbouw te versnellen en voldoende ruimte te bieden voor economische ontwikkeling.
Naast hoeveelheden en locaties is er bij regionale programmering ook aandacht voor kwalitatieve aspecten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om voldoende betaalbare woningen, evenwichtige ontwikkeling van rood en groen, energie-neutrale nieuwbouw, klimaatadaptatie, circulariteit, leefbaarheid, inclusiviteit en zorgvuldig ruimtegebruik. We maken met de gemeenten afspraken over deze kwalitatieve aspecten, monitoren en evalueren de voortgang en maken op basis daarvan nieuwe afspraken.
De Interim Omgevingsverordening zal naar verwachting 1 april 2021 van kracht zijn. Ons streven is het 1e provinciale programma zo gelijktijdig mogelijk vast te stellen. We passen het provinciale programma vervolgens jaarlijks aan, op basis van periodieke (jaarlijkse) monitoring, evaluatie en eventuele nieuwe afspraken/ locaties.

Inpassingsplannen
Om provinciale belangen te borgen, kan het wenselijk zijn om als provincie zelf een burgerbindend planologisch-juridisch kader vast te leggen, in de vorm van een provinciaal inpassingsplan (PIP). Voor provinciale infrastructurele projecten hanteren we het uitgangspunt, dat altijd een PIP wordt opgesteld.

Incidenteel kunnen we een PIP ook inzetten bij andere projecten die om provinciale regie vragen, zoals bij gebiedsontwikkeling of grote energieprojecten. Voorts kunnen we gemeenten ondersteunen bij het realiseren van duurzame energieopwekking door het vaststellen van een PIP.
Overigens vervalt het PIP als instrument met de invoering van de Omgevingswet,  maar dan kan de provincie in plaats daarvan bijvoorbeeld het projectbesluit als instrument inzetten.

Beoogd resultaat 2021

  • Regionale programma’s voor wonen en werken voor de regio’s Amersfoort, Foodvalley en U16
  • GS hebben een provinciaal programma wonen en werken vastgesteld
  • PS hebben een (geactualiseerd) Kader voor de regionale programmering wonen en werken 2022 e.v.

vastgesteld

  • Bij één inpassingsplan doorlopen we de beroepsprocedure (Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen)
  • Twee inpassingsplannen brengen we in procedure (Rijnbrug Rhenen en Oostelijke Rondweg

Veenendaal)

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57