Ruimte maatschappelijke ontwikkelingen

Meerjarendoelen

1.1.6

Nieuwe ontwikkelingen voegen meer ruimtelijke kwaliteit toe

Landschap - Herijking Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen
De provincie Utrecht kent zes verschillende landschapstypen. Elk landschapstype heeft haar eigen kernkwaliteiten en is daardoor herkenbaar en beleefbaar.
De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen vormt de basis voor het doorontwikkelen van de landschappen. Gemeenten, adviseurs en initiatiefnemers gebruiken de gids  bij het opstellen van bestemmingsplannen, beleids- en uitvoeringsplannen. De Kwaliteitsgids actualiseren we omdat in de Omgevingsvisie een bredere definitie van kwaliteit wordt gehanteerd dan voorheen: de kwaliteit van de leefomgeving. Naast landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit heeft ook de gezonde leefomgeving hierin een plek. Grote maatschappelijke ontwikkelingen, verstedelijking en daarmee samenhangende mobiliteit, duurzame energie, bodemdaling, klimaatadaptatie en landbouwtransitie, vragen om aanknopingspunten om voort te bouwen op de kernkwaliteiten van de karakteristieke landschappen in de provincie. Ook voegen we de gemeente Vijfheerenlanden aan de Kwaliteitsgids toe.

Expertise Ruimtelijk ontwerp
Binnen de provincie worden maatschappelijke opgaven en  ontwikkelingen meer ontwerpend en gebiedsgericht opgepakt. In 2018 zijn wegestart met opbouwen van de expertise ‘ruimtelijk ontwerp’. Intern helpt deze vakgroep bij het uitwerken van het provinciale omgevingsbeleid en het realiseren van de balans tussen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de bescherming en ontwikkeling van dekenmerkende kwaliteiten van onze provincie. Extern dragen we met ruimtelijk ontwerp bij aan innovatie, kennisuitwisseling, samenwerking en participatie.

De vakgroep werkt samen aan ontwerpend onderzoek (langlopend en verkennend), beleidsmatige verkenningen (maatwerk, opdracht gestuurd) en advies (kortdurende ad hoc advisering in lopende dossiers). Door te faciliteren én te (ver)leiden biedt deze verbindende en beeldende vorm van werken veel inspiratie in diverse projecten en programma’s, stimuleren we een productieve procesgang die leidt tot goede locatie- en inrichtingskeuzes en maakt het deze keuzes door middel van beelden en verhalen inzichtelijk voor belanghebbenden en externe partners.

Komend jaar creëren we één samenhangende aanpak voor ondersteunende activiteiten bij uitvoering van projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en innovaties, met een gezamenlijk budget en een gezamenlijke dynamische agenda (werktitel: netwerk Support RO/FL). De expertise Ruimtelijke Ontwerp maakt hier ook onderdeel vanuit.

Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is een onafhankelijk adviesorgaan dat GS en PS gevraagd en ongevraagd adviseert over ontwikkelingen en kansen in de kwaliteit van de leefomgeving. Focus ligt op thema’s die in het coalitieakkoord zijn benoemd. De PCL agendeert deze in een vroegtijdig stadium. Voor 2021 stelt de PCL een onafhankelijk werkprogramma op, na consultatie van GS en PS. De PCL bekijkt maatschappelijke opgaven vanuit verschillende perspectieven en visies en geeft nadrukkelijk aandacht aan de formele en passende rol van de provincie bij de opgaven waar we voor staan. Daarbij zoekt de commissie samenwerking met de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) en zorgt er tegelijkertijd voor onderscheidend te blijven.

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)
Adviezen van de PARK kunnen zorgen voor betere besluitvorming op het gebied van behoud en versterking van aantrekkelijke steden en landschappen in de provincie Utrecht.
De PARK heeft in het werkprogramma voor de periode 2020-2022 een aantal hoofdlijnen uitgewerkt, zoals besproken in het kader van de herbenoeming van de adviseur. Binnen de hoofdlijnen kunnen verschillende typen projecten vorm krijgen, variërend van ruimtelijke studies, prijsvragen, debatten, nieuwsbrieven, podcast en adviezen. Conform de afspraken is eind 2022 een evaluatiemoment ingebouwd.
De vier hoofdlijnen van het werkprogramma zijn:

  1. Parkwegen, Stadslandschappen en Binnendorpelijk Verdichten – Voorbeelduitwerkingen van meervoudige doelen bij wegen, woonwijken, bedrijventerreinen en kleine kernen
  2. Het volgende landschap - studies naar gebiedsprofielen die grootschalige ontwikkelingen op het gebied van landbouw, energie, recreatie, voedsel, water en natuur samenhang geven
  3. Omgevingswaarden - onderzoek naar een nieuwe, beeldende meetlat voor omgevingskwaliteit, passend bij de nieuwe Omgevingswet
  4. Gevraagd advies en Q-teams - GS en PS vragen, de PARK/het Q-team levert een onafhankelijk advies.

Daarnaast besteedt het werkprogramma aandacht aan de interactie met de (bestuurlijke) organisatie, de PCL, onderwijsinstellingen en instanties als het College van Rijksadviseurs.

Komend jaar creëren we één samenhangende aanpak voor uitvoeringsondersteunende activiteiten op het gebied van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en innovaties, met een gezamenlijk budget en een gezamenlijke dynamische agenda (werktitel: netwerk Support RO/FL). De werkzaamheden van de PARK hangen hier mee samen.

Beoogd resultaat 2021

  • De Kwaliteitsgids is herijkt, passend bij de Omgevingsvisie en -verordening en nodigt uit tot actief gebruik
  • Met inzet van de expertise ruimtelijk ontwerp verhogen van de ruimtelijke kwaliteit, bijdragen aan de integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid en gebiedsontwikkeling, en versterken van de samenwerking met het Rijk en de regio’s
  • De PCL brengt haar werkprogramma ten uitvoer en geeft adhoc adviezen, inspelend op de actualiteit

De PARK brengt zijn werkprogramma ten uitvoer.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57