De bezoekerseconomie is sterk

Meerjarendoelen

8.5.5

Verblijfsrecreatie is vitaler

Verblijfsrecreatie is een belangrijk onderdeel van de vrijetijdssector. Vitale vakantieparken zijn onontbeerlijk voor kwalitatief goede verblijfsrecreatie. De kwaliteit van de verblijfsrecreatie staat onder druk door oneigenlijk gebruik (zoals permanente bewoning), veroudering en verrommeling van parken. De problematiek vergt een integrale aanpak waarbij we de economische, sociale, woon- veiligheids- en natuuraspecten meewegen en duurzaamheid stimuleren. Uit de vitaliteitsscan komt naar voren dat er urgentie is om met de sector aan de slag te gaan om te komen tot meer vitale vakantieparken, campings en jachthavens. Wij zetten ons in om het aandeel voorlopers en middenmoters te vergroten en het aandeel zorgenkindjes te verkleinen. Daarnaast zoeken wij voor parken zonder toekomstperspectief een nieuwe bestemming. Hiervoor worden pilots uitgevoerd.
Er is een verkenner aangesteld vanuit een stuurgroep met de sector en een aantal gemeenten. Dit moet leiden tot een gezamenlijk gedragen, concrete opgave. Dit leidt tot  voorstellen voor een vervolg.

Beoogd resultaat 2021
•   Rapportage over gezamenlijke vervolgaanpak die leidt tot meer vitale vakantieparken, campings en jachthavens
•   Pilots voor een vitalere sector en zo nodig transformatie naar een andere bestemming zijn uitgevoerd en financieel ondersteund

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57