De bezoekerseconomie is sterk

Meerjarendoelen

8.5.2

Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt

De Utrechtse recreatiegebieden worden niet allemaal optimaal benut. We kunnen dat verbeteren door de gebieden kwalitatief te ontwikkelen en de inrichting af te stemmen op de behoeften van verschillende doelgroepen. Dit vraagt om planologische bescherming van bestaande gebieden en het benutten van mogelijkheden om lokaal uit te breiden.
Binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is middels ontwikkelperspectieven aangegeven hoe de gebieden, behorende bij het schap, beter te benutten en te laten aansluiten op de behoefte. In het nieuwe Programma Recreatie en Toerisme geven we aan vanuit welke kaders we op de ontwikkelingen sturen.
 Ondanks het afronden van het Programma Recreatie om de Stad (RodS) is de behoefte aan extra recreatieterrein nog steeds aanwezig. Voor realisatie hiervan zal nadrukkelijk gezocht worden in combinaties met andere functies. In het Programma Recreatie en Toerisme geven we aan hoe wij uitvoering willen geven aan de opgaven die zijn benoemd in het onderzoek Utrecht Buiten. Hierbij zal ook het programma Groen Groeit Mee een rol spelen.  We betrekken daar de uitkomsten van onderzoek naar de recreatiebehoefte rondom Amersfoort bij, deze verwachten we in 2021. Verder werken we aan de afronding van deelprojecten van RodS.

Beoogd resultaat 2021
•   Een besluit over de organisatie van het beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen en de positie van RMN en uitvoering hiervan  
•   Voortgang en afronding van de laatste deelprojecten -  fietspaden Reijerscop, Verlengde Meerlopad en IJsselwetering van het programma Recreatie om de Stad (RodS) dat in 2020 is afgerond.
•   Afronding onderzoek naar de recreatiebehoefte voor de regio rond Amersfoot, uitvoeringsprogramma is opgesteld en afgestemd met het proces Groen Groeit Mee.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57