Beleidsdoelen

Aantal verkeersdoden en gewonden is laag

5.4

Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. In 2019 telde de provincie Utrecht 1600 verkeersslachtoffers, onder wie 45 verkeersdoden (cijfers CBS). Onze ambitie blijft daarom onverminderd ‘Minder is beter!’. We werken toe naar een continue dalende trend in het aantal verkeersslachtoffers. Hiermee sluiten we aan bij de landelijke nul-ambitie uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV).
Om een continue dalende trend in het aantal verkeersslachtoffers te realiseren, is met zorg gewerkt aan het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2019-2023. Wij richten ons op de volgende vijf actielijnen die als doel hebben het aantal verkeersdoden- en -gewonden verder terug te brengen.

1.   veilige provinciale infrastructuur
2.   stimuleringsbijdrage gemeentelijke infrastructuur
3.   verkeerseducatie en -voorlichting
4.   versterken verkeershandhaving
5.   data & innovatie

De actielijnen vormen elk een kapstok voor maatregelen binnen de 3 E’s (Engineering, Education en Enforcement). Wij hanteren een integrale benadering door de bovenstaande actielijnen in onderlinge samenhang te zien en per knelpunt te beoordelen welke (combinatie van) maatregelen de meeste verlichting biedt. De grootste verkeersveiligheidsknelpunten brengen wij in beeld aan de hand van een (regionale) risicoanalyse. Deze risicoanalyse is het fundament voor (het prioriteren binnen) de actielijnen.

De provincie zet dus in op een risico-gestuurd beleid, gebaseerd op aantoonbare risico’s, onderbouwd met data. Een goede ongevallenregistratie is hierbij belangrijk. Hiertoe is een aparte actielijn ‘data & innovatie’ opgezet die zich richt op innovatieve methoden om tot betere verkeersveiligheidsdata te komen.

schaal x € 1.000
Lasten € 5.249
Baten € 0
Saldo € 5.249
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57