Aantal verkeersdoden en gewonden is laag

Meerjarendoelen

5.4.2

Gemeentelijke infrastructuur wordt beter door stimuleringsbijdragen

De afgelopen vijf jaar vielen er 98 dodelijke slachtoffers (66% van het totale aantal) op gemeentelijke wegen in de provincie Utrecht. Van de niet dodelijke verkeersslachtoffers die de politie registreerde viel 79% op gemeentelijke wegen. Uit de ongevalcijfers blijkt dat kwetsbare verkeersdeelnemers – zoals (brom/snor)fietsers en voetgangers – de dominante risicogroep vormen.

Wij willen de Utrechtse gemeenten stimuleren om proactief aan de slag te gaan met verkeersveiligheid. De provincie stelt daarom een bijdragenregeling beschikbaar voor de aanpak van verkeersonveilige situaties, op basis van cofinanciering. Hiervoor is in totaal € 10 miljoen beschikbaar in de periode 2019 - 2023. De gemeenten zijn als wegbeheerder verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de gesubsidieerde projecten. Voorwaarde voor cofinanciering is dat gemeenten bij de aanvraag aangeven op welke manier de maatregel bijdraagt aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Zij kunnen dit onderbouwen vanuit een historisch ongevallenbeeld (kwantitatief) en vanuit afwijkingen op de geldende richtlijnen en standaarden (kwalitatieve beoordeling). Voor onderbouwing van maatregelen kan de gemeente gebruik maken van de regionale risicoanalyse die de provincie Utrecht – in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid - in nauwe samenwerking met alle Utrechtse wegbeheerders heeft opgesteld.

 Beoogd resultaat 2021

  • We hebben - in nauwe afstemming met onze partners - een regionale uitvoeringsagenda vastgesteld voor het wegnemen/verlichten van verkeersveiligheidsknelpunten in de provincie Utrecht
  • We stimuleren gemeenten om verkeersveiligheidsverbeteringen op het niet-provinciale wegennet te realiseren en stellen daarvoor €3 mln. beschikbaar vanuit de uitvoeringsverordening mobiliteit
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57