Aantal verkeersdoden en gewonden is laag

Meerjarendoelen

5.4.5

Er wordt meer gebruik gemaakt van data en er zijn meer innovaties

Conform het SPV 2030 zetten we in op risico-gestuurd beleid, waarbij we als wegbeheerder (potentieel) onveilige locaties detecteren en aanpakken. Om de risico’s systematisch in beeld te brengen en te monitoren, is betrouwbare data essentieel. Hiervoor gebruiken we data over:

·   de weginrichting van de provinciale infrastructuur
·   inzichten in het ontstaan (toedracht) van verkeersongevallen
·   inzicht in risicovolle gedragingen (snelheid, negeren roodlicht, alcoholgebruik, afleiding etc)
·   verkeersintensiteiten en -stromen
·   demografische ontwikkelingen

De (verkeerskundige) inzichten die voortkomen uit de data, vormen het fundament voor de invulling van de overige actielijnen. We zetten in de actielijn ‘data & innovaties’ in op het genereren, analyseren van ontsluiten van (nieuwe) databronnen, teneinde een efficiënt en effectief verkeersveiligheidsbeleid te voeren. We richten ons in het bijzonder op:

·   in beeld brengen van omstandigheden die verkeersonveilig gedrag in de hand werken
·   analyseren van risicovolle en (aantoonbaar) onveilige situaties
·   evalueren van maatregelen (ten behoeve van een sluitende PDCA-cyclus)
·   monitoren van de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers

Beoogd resultaat 2021

·   Een regionaal verkeersveiligheidsmodel om verkeersveiligheidsknelpunten mee te detecteren en te prioriteren
·   Een gedetailleerd inzicht in oorzaken en toedrachten van ongevallen, door het continueren en verbeteren van de registratie van verkeersongevallen door ambulancediensten en afdelingen eerste hulp van ziekenhuizen

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57