Aantal verkeersdoden en gewonden is laag

Meerjarendoelen

5.4.1

De provinciale infrastructuur is veiliger

Op dit moment is geen sprake van een continue dalende trend van het aantal slachtoffers op provinciale wegen. In 2018 registreerde de politie 187 slachtoffers op provinciale wegen, onder wie meerdere dodelijke slachtoffers. Het daadwerkelijke aantal verkeersslachtoffers ligt hoger, zo blijkt uit cijfers die ziekenhuizen en ambulancediensten beschikbaar stellen. Wij werken in deze actielijn aan een zo veilig mogelijke inrichting van de provinciale infrastructuur vanuit de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Dit doen we structureel, waardoor we de wegen steeds veiliger inrichten. Hierbij willen we niet wachten met het aanpassen van wegen tot er sprake is van menselijk leed. We kijken proactief waar ons wegennet verkeersveiligheidsrisico’s heeft. We brengen de grootste knelpunten in beeld met een risico-gestuurde aanpak en het in kaart brengen van ongevalsconcentraties; beide methoden versterken elkaar.

Beoogd resultaat 2021
·   We hebben een investeringsstrategie voor het wegnemen/verlichten van verkeersveiligheidsknelpunten, waaronder het realiseren van veilige bermen langs 80 km/u wegen.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57