Beleidsdoelen

OV-reizigers zijn tevreden

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

5.860

4.865

4.865

4.687

Kapitaallasten

19.510

24.937

25.960

25.674

Materiële lasten

132.198

132.893

123.769

112.126

Baten

-22.871

-22.871

-22.871

-12.487

Totaal Baten

-22.871

-22.871

-22.871

-12.487

Saldo beleidsdoel excl. reserves

134.697

139.824

131.723

130.000

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Kapitaallasten investeringen Openbaar Vervoer

19.510

24.937

25.960

25.674

Investeringsruimte Openbaar Vervoer

0

0

0

509

Beheer en Onderhouden Openbaar Vervoer

21.266

17.914

17.914

17.914

Exploitatie Concessies (budget 2022 – 2024 nog excl. 5HL)

86.855

86.965

82.825

84.964

Exploitatie Regiotaxi

15.865

15.653

15.547

3.000

Bijdragen Openbaar Vervoer

5.100

9.300

4.273

2.500

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

148.596

154.769

146.519

134.561

Overige lasten

Stelpost 2% Bereikbaarheid

-611

- 627

- 528

- 499

Stelpost prijscompensatie

2.312

2.312

2.312

2.312

Kosten beleids/taak uitvoering OV 

1.411

1.376

1.426

1.426

Apparaatskosten 

5.860

4.865

4.865

4.687

Totaal overige lasten

8.972

7.926

8.075

7.926

Totaal lasten beleidsdoel 

157.568

162.695

154.594

142.487

Baten beleidsdoel

Bijdrage kosten Regiotaxi gemeenten

10.384

10.384

10.384

0

Doorbelasting apparaatskosten

428

428

428

428

Huuropbrengsten tram en bedrijfsgebouwen

11.484

11.484

11.484

11.484

Overige baten

575

575

575

575

Totaal baten

22.871

22.871

22.871

12.487

Saldo beleidsdoel ex reserves

134.697

139.824

131.723

130.000

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023. De fluctuaties in de exploitaties van Concessies en Regiotaxi passen binnen de opgenomen gemiddelde bedragen. In de exploitatie Concessie is in 2021 en 2022 een bedrag opgenomen voor proef gratis OV buiten de spits voor ouderen. Indien succesvol zal worden voorgesteld om jaarlijks hiervoor 1 mln. beschikbaar te stellen.
In Exploitatie concessie zijn ook de bedragen opgenomen voor meer investeren in regionaal busvervoer (2021: € 2 mln., 2022: € 3 mln. en 2023 € 3 mln.). Bij het opstellen van de begroting was er nog geen definitief akkoord met provincie Zuid Holland en is alleen het budget voor 2021 toegevoegd aan de programma's.
Onder de post Bijdragen Openbaar vervoer zijn de bedragen opgenomen voor doorstroming in het kader van meer investeren in regionaal busvervoer (2021: € 2,6 mln., 2022: € 6,8 mln. en 2023: € 1,8 mln.)

Overige lasten
Bij de begroting 2021 is afgesproken om een stelpost van 2% in te boeken. Deze zal gedurende het jaar worden ingevuld binnen geheel van bereikbaarheid.
De stelpost Prijscompensatie is beschikbaar voor de dekking van de prijsstijging 2021 van de concessies. De concessies zijn in de begroting berekend op het prijspeil 2020.
Voor beleids/taak uitvoering OV zijn lasten geraamd, betreffende o.a. bijdragen voor dataverwerking reizigersinformatie, advieskosten OV en verwachte inhuurkosten binnen OV.
De apparaatskosten maken deel uit het geraamde bedrag voor apparaatskosten in het Mobiliteitsprogramma. Het jaar 2021 is het laatste jaar van de tijdelijke formatie voor OV uit de Kadernota 2019.

Baten beleidsdoel
De bijdrage van gemeenten in de kosten Regiotaxi en verhuur tram zijn verwerkt in het Mobiliteitsprogramma. De  baten hangen samen met de kostenontwikkeling. Vanaf 2024 loopt de regiotaxi (niet zijnde het OV) niet meer via de provincie.
De overige baten betreft de inzet van vooruitontvangen gelden voor verbetering luchtkwaliteit.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57