Beleidsdoelen

OV-reizigers zijn tevreden

6.1

OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht

We streven naar een OV-systeem dat ten eerste aansluit op de wensen van bestaande en potentiële OV-reizigers en ten tweede op een kostenefficiënte manier is ingericht. De in het OV vaak gebruikte klantwensenpiramide (beschreven in het mobiliteitsprogramma 2019-2023) geeft inzicht in de kwaliteitseisen van het OV en het speelveld waarbinnen gewerkt wordt aan deze doelen.

Het coalitieakkoord ’Nieuwe energie voor Utrecht’ verwoordt samen met het mobiliteitsprogramma de ambities voor de ontwikkeling van het OV-systeem in de komende jaren. Het coalitieakkoord stelt geld beschikbaar om:

·   het OV-aanbod in omvang en kwaliteit op peil te houden
·   extra te investeren in het aanpakken van knelpunten in de doorstroming van OV
·   een proef uit te voeren voor ouderen met een krappe beurs
·   de exploitatiekosten mee te laten groeien met het inwonersaantal in de nieuwe concessie(s) 2023

De basis voor de begroting 2021 is het uitvoeringsprogramma OV 2019-2023 en de uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit. Hierin zijn de ambities uitgewerkt en in de tijd uitgezet. De uitvoering hangt nauw samen met de actuele ontwikkelingen rondom COVID-19, vanwege de forse impact hiervan op gebruik en uitvoering van het OV. Er is veel maatwerk nodig om het sterk teruggelopen aantal reizigers op passende en verantwoorde wijze te blijven vervoeren. Hoe lang dit duurt en wat de (financiële) effecten op de (middel)lange termijn zijn, is bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend.

Naast de financiën kunnen ook planningen veranderen. Verbeteringen in de lopende concessies zijn met de huidige uitdagingen niet altijd mogelijk. De actuele situatie brengt ook onzekerheid met zich mee voor de voorbereiding van nieuwe concessie(s), omdat de langere termijn effecten niet bekend zijn. De verwachting is dat wij de gevolgen van COVID-19 beter in beeld hebben bij de zomernota 2021 en de kadernota 2022-2025.

schaal x € 1.000
Lasten € 157.568
Baten € -22.871
Saldo € 134.697
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57