Voldoende vestigingsmogelijkheden

Meerjarendoelen

8.4.3

Er zijn meer en sterkere interactiemilieus

De nieuwe economie draait steeds meer om netwerken, ontmoeten en leren van elkaar. Daarom zetten wij primair in op het creëren van ‘interactiemilieus’: goed bereikbare stedelijke locaties met een goed voorzieningenaanbod. In zo’n ecosysteem bestaat een sterke verwevenheid en samenwerking tussen onderwijs, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, innovatieactiviteiten van bedrijven en vermarkting van deze innovaties door het grote bedrijven, MKB en startups. Ook willen we zorgen voor voldoende labruimte in de LSH-sector. Op dit moment werken wij aan en overwegen wij het stimuleren met gebiedsgericht accountmanagement onder andere voor de volgende gebieden:

  • Utrecht Science Park (Utrecht, De Bilt)
  • Lage Weide (Utrecht, Stichtse Vecht)
  • ICT Campus Veenendaal (Regio FoodValley)
  • Regiodeal (Regio FoodValley)
  • Amersfoort Vathorst
  • Utrecht West (accountantmanagement invoeren)

Beoogd resultaat 2021  

  • Er zijn voor ten minste 3 gebieden provinciale accountmanagers aangewezen
  • Er is met meerdere partijen een convenant opgesteld voor USP dat richting geeft aan de gezamenlijke inspanningen voor de komende 5-10 jaar
  • De werkorganisatie Parkmanagement Lage Weide is verder uitgebouwd, om hier intensiever gebruik te stimuleren
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57