Voldoende vestigingsmogelijkheden

Meerjarendoelen

8.4.2

Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, gezondheid) en economisch krachtiger

Dit doel valt uiteen in drie delen:

Mengen van bedrijvigheid met andere functies mogelijk maken
Het gaat hier enerzijds over het concentreren/clusteren van Hoge Milieu Categorie (HMC)-bedrijven, watergebonden en niet-mengbare bedrijven, anderzijds om het mengen van bedrijvigheid die hiervoor geschikt is met andere functies, zodat multifunctionele locaties ontstaan. Ook verkennen we wensen en kansen voor het ruimtelijk faciliteren van de veranderende vraag naar kwalificaties op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het huisvesten van opleidingen op of nabij werklocaties. Wel is het van belang om kritisch te kijken naar het verlies van ruimte voor bedrijven en compensatie daarvan.

Nadrukkelijker sturen op duurzaamheid
Om voortgang te boeken in de aanpak van maatschappelijke opgaven, kan bij het accommoderen van de juiste vestigingsvoorwaarden het mes aan twee kanten snijden: bij intensiever gebruik van locaties en  bij aanleg van nieuwe werklocaties kunnen we direct ook een slag op het gebied van duurzaamheid maken.

 Aan de ene kant werken we aan voldoende werklocaties in aantal en kwaliteit, aan de andere kant kunnen we bij intensivering en nieuwe werklocaties een slag op het gebied van duurzaamheid maken. .  
De provincie kan kaders stellen voor zowel uitbreiden als verduurzamen van locaties ontwikkelingen kan de provincie kaderstellend zijn, bijvoorbeeld met (minimale) voorwaarden/ambities op het gebied van energieopwekking, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. We geven helderheid aan gemeenten, eigenaren, bedrijven welke stappen zij moeten zetten bij nieuwe ontwikkelingen en herontwikkelingen. In kwalitatieve zin willen we ook in de regionale programmering afspraken vastleggen over het verduurzamen van werklocaties.

Ondersteunen van duurzame ontwikkelingen
Om werklocaties verder te verduurzamen, gaan we als provincie ondersteuning bieden met kennis, experimenteerruimte, capaciteit, handhaving en financiën. De provincie verzamelt en verspreidt  kennis kan pilots opstarten om ervaringen op te bouwen, menskracht inzetten en wellicht ondersteuning bieden met geldelijke middelen.

Beoogd resultaat 2021
•   Afspraken over verduurzaming van nieuwe en bestaande locaties in de regionale programmering met gemeenten/regio’s

•   We monitoren  de vergunningen die gemeenten verlenen bij intensivering en nieuwbouw op de sturing op de mate van duurzaamheid
•   Verkenning op welke bestaande werklocaties het sluiten van regionale ketens mogelijk is en wie en wat daarvoor nodig is  
•   Inzicht in welke werklocaties een rol kunnen vervullen in nieuwe energienetwerken (opslag duurzame energie aan randen van steden)
•   We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van overslagpunten voor gebundelde, schone, stille en zuinige bevoorrading aan randen van steden en kernen

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57