Voldoende vestigingsmogelijkheden

Meerjarendoelen

8.4.1

Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de marktvraag

Dit doel valt uiteen in twee delen:

1. Faciliteren intensivering/revitalisering bestaande werklocaties.
We willen bestaande bedrijventerreinen, kantoren- en detailhandelslocaties vitaal houden, stellen ons kritisch op bij functieverandering en willen bijdragen aan de inhaalslag op het gebied van intensivering gebruik, duurzaamheid en kwaliteit van werklocaties

Bij bedrijventerreinen gaan we - gezien de schaarse ruimte in de provincie -  meer de nadruk leggen op efficiënter gebruik en op duurzaamheid en circulariteit. De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) speelt hierin een nadrukkelijke rol. Op dit moment verkeert de OMU in een transitiefase; waarbij de provincie een grotere rol bij de OMU legt voor de intensivering van verouderde bedrijventerreinen. Er is een plan in voorbereiding met verschillende onderzoeken als bouwsteen, hoe de OMU hier concreet aan kan bijdragen. Wij willen dit plan begin 2021 aan PS voorleggen. Dit vraagt om extra aandelenkapitaal en fondsvorming en ook structurele bijdragen aan de exploitatie vanaf het jaar 2022. In de tussentijd loopt OMU tegen haar financiële grenzen aan. Als de OMU in de komende tijd haar expertise zou inzetten om versnelling te geven aan herstructureringsopgaven bij bedrijventerreinen en leegstaande kantoren, dan vraagt dit om uitbreiding van haar investerend vermogen in 2021. Wij willen PS voorstellen om de OMU hiervoor een lening te verstrekken van € 5 miljoen. Deze lening wordt binnen enkele jaren terugbetaald, maar vraagt gezien het risico om een storting in het weerstandsvermogen van de Provincie Utrecht. Met een lening van € 5 miljoen kunnen 3 projecten (in de pijplijn) worden opgepakt in de periode tot 2022. GS zal dit voorstel uitwerken en eind 2020 / begin 2021 aan u doen toekomen.   

Voor kantoorlocaties geldt intensiever gebruik op een zeer beperkt aantal toekomstvaste locaties en het verder afbouwen van de leegstand op diverse minder geschikte locaties. Transformatie van kantoorruimte naar andere functies (waarbij de OMU nauw betrokken is) speelt hierbij een rol.

De Utrechtse winkelgebieden staan onder grote druk door het teruglopen van bestedingen in de detailhandel, als gevolg van de coronacrisis en steeds meer verkoop via internet. Voor een bestendige detailhandelsstructuur gaat het om clustering, aantrekkingskracht, organisatiegraad en vaardigheden (digitalisering/kennis).Samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland voeren we periodiek een grootschalig onderzoek uit naar de bestedingen van de Utrechtse bevolking in de verschillende winkelgebieden en via het internet. Dit zogenoemde Koopstromenonderzoek is een belangrijke bouwsteen voor het provinciale beleid inzake het versterken van de Utrechtse binnensteden. Daarnaast is het een essentiële bron van informatie voor gemeenten en (samenwerkende) detailhandelsbedrijven.  Door de periodiciteit van het onderzoek is een meerjarige trend in beeld te brengen.  

Uit de contacten met de Utrechtse gemeenten haalden wij veelvuldig de wens op onze gemeenten te ondersteunen bij het organiseren van draagvlak en planvorming voor verdere concentratie van de Retailsector. Levendige dorpskernen en wijkwinkelcentra stonden door het toenemende online winkelen al onder druk, maar deze processen lijken zich door Corona nu te versnellen, waarvoor nu extra inzet nodig is voor lokaal gedragen planvorming. Middels subsidies aan gemeenten kunnen wij die lokale centrumplannen ondersteunen. Dit is ook mogelijk onderdeel van het corona-flankerend beleid.

2. Faciliteren nieuwe werklocaties
Naast intensiever gebruik van bestaande werklocaties is er ook nieuwe ruimte voor bedrijven en instellingen nodig om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden. Het is belangrijk om de mogelijkheden voor werklocaties te verkennen: goed bereikbaar, nabij knooppunten en voorzieningen. Daarnaast moeten nieuwe werklocaties intensief en duurzaam gebruikt gaan worden. Dit komt terug in de regionale programmeringsafspraken met gemeenten.

Voor kantoren blijven we terughoudend wat betreft het toestaan van nieuwe locaties. Slechts op een zeer beperkt aantal toekomstbestendige locaties is er sprake van een grotere behoefte aan kantoren. Voor veel bestaande locaties blijft het gaan om het verder afbouwen van de leegstand. Uiteindelijk gaat het om een toekomstvast kantooraanbod dat past bij de veranderde vraag. Om daar zicht op te houden monitoren we de ontwikkelingen op kantorenmarkt. Door Corona hebben veel bedrijven en organisaties moeten besluiten dat hun medewerkers thuis moesten werken. Dit heeft ervoor gezorgd dat ook veel bedrijven en medewerkers de kansen zien van deze vorm van werken. Wat dit betekent voor de kantorenmarkt in het Post-Corona tijdperk is nog onduidelijk. Wij willen dit in 2021 nauw monitoren en eventueel komen tot herijking of aanscherping van ons beleid voor de kantorenmarkt.

Ook bij concentraties van detailhandel blijven we terughoudend met nieuwe mogelijkheden. Hier gaat het vooral om het verminderen van het aanbod om aan te sluiten op de veranderde vraag.  

Beoogd resultaat 2021  
•   Actueel inzicht in de ontwikkeling vraag/aanbod voor voldoende beschikbaarheid in aantal en kwaliteit van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren-, winkellocaties) op basis van een driemaandelijkse monitor  
•   Intensiever gebruik van bestaande werklocaties (toename verhouding arbeidsplaatsen/ha-m2.-vvo)   

•   Rapportage van de resultaten van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), in aantallen geïntensiveerd bedrijventerrein en getransformeerde m2 kantoorruimte
•   Opdracht en resultaten Koopstromenonderzoek Randstad, samen met de provincies Noord- en Zuid, via Europese aanbesteding
•   Afgeronde verkenning naar manieren om te verdichten en verduurzamen als regio, samen met gemeenten en met mogelijk extra inzet van de OMU. Dit mondt uit in een voorstel voor financiering
•   De vitaliteit van de binnensteden is versterkt

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57