Toekomst bedrijfsleven en werknemers

Meerjarendoelen

8.1.3

Algemene ondersteuning van het MKB is beter, o.a. bij opvolging eigenaren, internationale handel, transitie naar circulair ondernemerschap

Het MKB geldt als het fundament van de Nederlandse economie. Het verdienvermogen van deze bedrijven is van groot belang. Meer inzetten op het verhogen van de productiviteit van het MKB heeft grote effecten voor het structurele groeivermogen van de economie. Ondernemers uit het MKB staan de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. Hoewel wij bovenal geloven in de zelfredzaamheid van ondernemers, willen wij het MKB ook steunen.

De provincie wil de ondersteuning van het MKB flexibeler, doelgerichter en meer zichtbaar maken, bij voorkeur vanuit één regionaal loket. De urgentie van een vraagstuk (denk aan corona) en concrete opgaven die spelen bij een (groot) aantal MKB-ers en/of sectoren bepaalt de ondersteuning voor een belangrijk deel. We willen per situatie bepalen op welke manier we specifieke vraagstukken ondersteunen. Bijvoorbeeld door pilots te financieren (denk aan  de pilots ’Opvolging van MKB/familiebedrijven’ en ‘Vroege fase signalering’), een subsidieregeling of een specifiek programma zoals Digitaal Nu. Waar mogelijk en zinvol zetten we pilots om in meer structureel beleid. Ook denken we aan het stimuleren van circulariteit bij het MKB. We willen het bewustzijn, het belang maar ook de kansen van circulair ondernemerschap actief en inspirerend onder de aandacht brengen.  We onderzoeken of we met de Kamer van Koophandel vanuit één loket kunnen samenwerken. De Kamer van Koophandel heeft al in meerdere provincies een regionaal Ondernemersplein ingericht, In enkele gevallen ondersteunt de provincie regionale initiatieven die een aanvraag indienen voor landelijke programma’s of subsidies. Zo ondersteunen we samen met het Rijk de MKB-deal van de gemeente Amersfoort (Geo Information District) die is gericht op het slim gebruik van data voor binnenstedelijke circulaire gebiedsontwikkeling. Ook de MKB deal in Utrecht West blijven we ondersteunen.

In het ondersteunen van het MKB werkt de provincie in toenemende mate samen met gemeenten, die vaak beschikken over specifieke contactambtenaren/accountmanagers voor bedrijven in hun gemeente. Ook wil de provincie zelf de samenwerking met het MKB versterken, bijvoorbeeld via brancheorganisaties of lokale/regionale bedrijfskringen.

Stimuleren internationale handel  
Wij helpen via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROMRU) Utrechtse bedrijven die willen exporteren. In één op één contacten, maar ook via handelsmissies. Via de handelsmissies kunnen de MKB bedrijven netwerk contacten opdoen, informatie verkrijgen over lokale wetten, regels en gewoonten en gaan private en publieke deuren soms makkelijker open. Handelsmissies bieden vaak een uitgelezen mogelijkheid om de kracht van de regio Utrecht in brede zin te etaleren; ook op het gebied van cultuur, natuur, kwaliteit woonomgeving etc. Daarnaast dragen Utrechtse bedrijven die over de grens opereren bij aan de internationale bekendheid en goede naam van de regio. We stimuleren internationale handel binnen de ROMRU. In overleg met de ROMRU leggen we concrete resultaat afspraken vast.

Versterken circulair ondernemerschap
De transitie naar een circulaire economie vraagt van ondernemers zuinig en hoogwaardig (her)gebruik van grondstoffen en het sluiten van materiaalketens op een zo laag mogelijke schaal. Dit is geen gemakkelijke opgave. Inzicht verkrijgen in het eigen grondstoffengebruik, mogelijkheden om reststromen te verwaarden en kansen zien om innovatieve ketensamenwerking aan te gaan, vraagt om een investering. De provincie Utrecht wil bijvoorbeeld initiatieven als CIRCO tracks inzetten om het bedrijfsleven en haar werknemers hierbij te ondersteunen, zodat zij beter zijn toegerust op de circulaire toekomst. In 2021 zetten we in op het creëren van bewustzijn en draagvlak voor deze transitie naar een circulaire economie, maar wijzen we ondernemers ook op de kansen die zich hier gaan voordoen.

Beoogd resultaat 2021  
•   Een verbeterd regionaal loket voor het MKB;
•   Concreet beleid voor het ondersteunen van het MKB in crisissituaties;
•   Concrete resultaatafspraken met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht over het stimuleren van internationale handel;
•   Bedrijven zijn ondersteund bij de bewustwording van nut en mogelijkheden van circulaire bedrijfsvoering, bijvoorbeeld via initiatieven zoals CIRCO-tracks.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57