Beleidsdoelen

Toekomst bedrijfsleven en werknemers

8.1

Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst

De provincie Utrecht werkt aan een sterke, competitieve en circulaire economische structuur met aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en werknemers en maakt innovatieve ontwikkelingen op het gebied van gezond stedelijk leven mogelijk.

Vanwege de grote impact van de corona-crisis is de toekomst voor veel bedrijven en werknemers onzeker. Voor de korte termijn vormen de landelijke steunmaatregelen een buffer om de sociaal-economische gevolgen van de lockdown op te vangen. Voor duurzaam herstel van de economie klinkt er een breed pleidooi om korte termijn-herstelprogramma's te combineren met investeringen die passen bij de lange termijn-transities. Daarom wordt een incidenteel bedrag van €15 mln. voor 2021 gereserveerd op de provinciale begroting voor extra investeringen, waarvan circa de helft voor economie. De concrete bestedingsplannen hiervoor worden nog apart aan de Staten voorgelegd. Met deze extra middelen kunnen een aantal belangrijke activiteiten uit de Economische visie versneld en versterkt worden uitgevoerd in aansluiting op het IPO Herstelplan Regionale Economie. Daarnaast kan met dit budget aanspraak worden gemaakt op de Rijks- en EU-middelen die voor een duurzaam herstel van de economie beschikbaar worden gesteld onder de voorwaarde van cofinanciering.

schaal x € 1.000
Lasten € 2.073
Baten € 0
Saldo € 2.073
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57