Toekomst bedrijfsleven en werknemers

Meerjarendoelen

8.1.1

De arbeidsmarkt functioneert beter door goede aansluiting vraag en aanbod

De corona-crisis heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. De eerste cijfers en voorspellingen laten zien dat veel mensen hun baan (zullen) verliezen. Bepaalde sectoren worden harder geraakt dan anderen. We monitoren als provincie deze ontwikkelingen, zodat we hierop kunnen inspelen.

In 2021 is onze inzet met name gericht op arbeidsmarktinterventies die als doel hebben vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Om dit te bereiken zoeken we actief de samenwerking op met de arbeidsmarktregio’s in onze provincie. Het ondersteunen van arbeidsmarktregio’s bij het van-werk-naar-werk begeleiden van mensen vraagt juist nu om extra inzet. Hoewel veel mensen door de corona-crisis hun baan verliezen, blijft er ook veel vraag naar arbeid in de zogenoemde tekort-sectoren als techniek, zorg, onderwijs en IT. In de techniek blijven bijvoorbeeld voldoende vakmensen nodig om de energietransitie vorm te geven en te werken aan de grote woningbouwopgaven.

We willen het makkelijker maken en ondersteunen dat werknemers die hun baan kwijt raken in een economische sector met minder perspectief, een opleiding kunnen volgen voor de sectoren waar nu of in de toekomst nog wel veel werkgelegenheid zal zijn. We gaan het  ‘Leven-Lang-Ontwikkelen’  stimuleren, onder meer op het gebied van digitale vaardigheden. Ook blijven we inzetten op een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en willen we ondersteuning bieden voor het behouden van voldoende stage- en leerplekken voor studenten. We leggen in de uitwerking nadrukkelijk de verbinding met de plannen vanuit het Rijk in het kader van NL Leert Door. Het Rijk trekt 1,4 miljard euro uit voor het versterken van de arbeidsmarkt; zo maakte het kabinet eind augustus 2020 bekend. Wij willen aanhaken op die plannen en kansen; hoewel er nog veel uitgewerkt moet worden. Dat vraagt ook eigen inzet. Deze uitbreiding van dit budget is onderdeel van de incidentele middelen voor corona-flankerend beleid.

We gaan in 2021 aan de slag met de volgende activiteiten:

•   Uitvoering geven aan de regionale Human Capital Agenda (HCA). Een HCA is een gezamenlijke agenda van een landsdeel met daarin ambities en doelstellingen en een uitvoeringsagenda om specifieke knelpunten op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken en daarbij gericht middelen in te kunnen zetten. De HCA voor de Utrechtse regio is eind 2020, begin 2021 opgeleverd. Hierin benoemen we de ambities op drie transitiesporen: van onderwijs naar werk, van werkloos naar werk en van werk naar werk, en nemen we een regionale uitvoeringsstructuur en -agenda op die de regio op dit gebied slagvaardiger moeten maken.  

•   Het uitbreiden van de pilot ‘De Techniek samen de crisis door’, waarbij we om-, her- en bijscholingvouchers en coaching inzetten om voldoende vakmensen in de techniek te behouden en stage- en leerplekken voor BOL/BBL studenten te creëren.

Hiernaast gaan we door met activiteiten die al in gang zijn gezet, waaronder:   

•   Faciliteren van het triple helix samenwerkingsverband Technologieraad Regio Utrecht (TRU);
•   Faciliteren en coördineren van de MKB-deal Utrecht-West Toekomstbestendige maakindustrie;
•   Faciliteren van een arbeidsmarktdashboard dat overheden en onderwijsinstellingen van actuele informatie over de arbeidsmarkt en opleidingsbehoeften voorziet;
•   Samen met de provincies Flevoland en Noord-Holland een actieve rol vervullen bij het uitvoering geven aan het landelijke Techniekpact;
•   Individuele gemeenten ondersteunen bij hun onderwijs-arbeidsmarktvraagstukken;
•   Actieve partner zijn in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden op gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Beoogd resultaat 2021
•   De regionale Human Capital Agenda (HCA) is uitgevoerd en de beoogde doelstellingen zijn gerealiseerd.
•   We hebben met vouchers en coaching mensen geholpen bij het om-, bij- en herscholen naar toekomstbestendige sectoren
•   Individuele gemeenten zijn ondersteund bij onderwijs-arbeidsmarktvraagstukken
•   De afstemming in de regio voor onderwijs-arbeidsmarkt is verbeterd

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57