Beleidsdoelen

Passende woonruimte bij woningbehoefte

1.3.2

Het provinciaal woningmarktbeleid ondersteunt beter de woningbouwopgave

Met ons woningmarktbeleid willen we ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor woningenbouw met een aanbod dat op de behoefte aansluit. We hanteren daarbij kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. Een belangrijke kwalitatieve doelstelling is een beter evenwicht tussen het sociale/middeldure en het dure segment. We willen de bouw van woningen in het betaalbare segment bevorderen. Daarnaast hebben we in het beleid ambities opgenomen over energieneutraliteit, klimaatadaptatie, circulariteit, leefbaarheid en een evenwichtige ontwikkeling van rode en groene ontwikkelingen.  

In de Ontwerp Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht hebben we een nieuwe systematiek voor woon- en werklocaties opgenomen, met een belangrijke rol voor regionaal programmeren. Samen met gemeenten stellen we op regionaal niveau adaptieve programma’s voor wonen (en werken) op. Provinciale Staten stellen vooraf een jaarlijks geactualiseerde Kader vast, met daarin onder meer kwantitatieve bandbreedtes, kwalitatieve randvoorwaarden en ambities op het gebied van bijvoorbeeld prijssegmenten.  Zie verder 1.1.2.

Om ervoor te zorgen dat we als provincie kunnen meebewegen met de dynamiek en vernieuwing in de markt is interne en externe ontwikkeling van kennis, kennisdeling en monitoring nodig. Dit willen we proactief oppakken, o.a. in relatie met regionaal programmeren. We streven naar realistische en uitvoerbare afspraken en gaan adaptief en flexibel programmeren zodat we kunnen anticiperen op actuele inzichten en ontwikkelingen. Op basis van monitoring, evaluatie, nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht houden we het programma periodiek tegen het licht, om zo nodig bij te stellen of aan te vullen. Waar nodig kunnen we het provinciaal Kader aanpassen en ter vaststelling voorleggen aan PS.

De maatschappelijke opgave om de woningbouw te versnellen is zeer complex en vraagt samenwerking tussen alle partijen. Om onze doelen te bereiken zullen we deze samenwerking stimuleren. Om de uitvoeringskracht te versterken werken we samen met relevante partners bij agendering en het verbinden van ambities. We blijven investeren in de relatie met het Rijk, want samenwerking met en investeringen van het Rijk zijn nodig. Met het nieuwe kabinet willen we afspraken maken over bijdragen van het Rijk aan het creëren van de juiste voorwaarden om aan de grote woningbouwopgave te kunnen voldoen. Het gaat met name om (grootschalige) investeringen in de infrastructuur (wiel met spaken; zie ook Programma 5.8.2) en de onrendabele top. De provincie wil hier namens de regio een rol als proactieve regievoerder vervullen: om de provincie als geheel op de kaart zetten, om te lobbyen en kennis te delen.

Beoogd resultaat 2021

  • De provincie heeft 10 woningbouwprojecten in het sociale en middeldure segment ondersteund
  • Actieve agendering en lobby bij het Rijk
  • Afspraken met het Rijk over het creëren van goede voorwaarden om de grote woningbouwopgave in de provincie mogelijk te maken
  • Er is zichtbaar gewerkt aan kennisontwikkeling, kennisdeling en monitoring
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57