Beleidsdoelen

Passende woonruimte bij woningbehoefte

1.3.1

De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats door gerichte en slimme interventies en maatwerk

Eind 2019 hebben we het lopende programma Binnenstedelijke Ontwikkeling geëvalueerd, waarbij we onder andere ervaringen bij onze partners hebben opgehaald. De evaluatie laat zien dat we succesvol werken aan het versnellen van de woningbouwopgave. We kunnen het programma qua inhoud en aanpak dus op hoofdlijnen voortzetten. In 2021 starten we vanuit een nieuw uitvoeringsprogramma: Versnelling Woningbouw, waarin 4 programmalijnen zijn opgesteld: : Versnellen woningbouw, Versterken sociaal/midden segment, Bestaande voorraad, Kennisbank.

Meer dan in de afgelopen jaren zullen we proactiever opereren en zelf partijen opzoeken. Ook willen we het netwerk verder verstevigen, om snel te kunnen anticiperen of veranderingen op te merken. Een regionale aanpak en stevige regie vanuit de provincie is belangrijk, zeker ook gezien de huidige onzekerheden op het gebied van corona, PFAS en stikstof bijvoorbeeld.

Als provincie voegen we maatwerk en expertise toe om woningbouwprojecten te versnellen en vertraging te voorkomen, in alle fasen van het bouwproces. We kunnen belemmeringen en knelpunten wegnemen, gemeenten stimuleren (en ondersteunen) om harde plancapaciteit uit te voeren, zachte plancapaciteit om te zetten in harde plannen en nieuwe zachte plancapaciteit in beeld te brengen. Onze focus ligt op een gebiedsgerichte en integrale aanpak en op de grotere locaties, waarbij het ons naast nieuwbouw ook gaat om het stimuleren van transformatiegebieden. We verbinden partijen en ondersteunen experimenten zoals (nieuwe) woonvormen. We ontwikkelen kennis samen met relevante partijen en delen die met de partners in het veld. Door middel van een goede monitoring kunnen we proactief inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Hierbij benutten we ook de intensievere samenwerking met gemeenten in het kader van regionale programmering.

In 2019 is de Woondeal Regio Utrecht ondertekend; de uitvoering hiervan en de Actieagenda Woningmarkt zijn in 2020 verder opgepakt. De Woondeal is een meerjarige afspraak tussen Rijk en regio. Versnellen van de woningbouw is één van de hoofdopgaven. In 2021 geven we hier verdere uitvoering aan. Er vinden gesprekken plaats met het Rijk over samenwerking bij de woningbouwopgave in de regio Amersfoort; we komen bij voorkeur ook voor de regio Amersfoort tot een Woondeal. Voorts continueren wij onze samenwerking met de Regio Foodvalley.

Beoogd resultaat 2021

  • De provincie heeft 25 woningbouwprojecten ondersteund
  • Bij 8 woningbouwprojecten is een (gebiedsgerichte) financieringsconstructie ingezet
  • Er is actief gewerkt aan het bevorderen en faciliteren van samenwerkingsafspraken tussen betrokken partijen
  • Oppakken van de acties uit de Woondeal Regio Utrecht met de provincie als zichtbare partner
  • Er is zichtbaar gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling
  • Start van het uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw 2021-2024
  • 1e voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw 2021-2024
  • Update subsidieverordening binnenstedelijke ontwikkeling
  • Communicatieplan uitvoeringsprogramma versnelling woningbouw 2021-2024
  • Provinciale woningmarktmonitor is geoptimaliseerd
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57