Beleidsdoelen

Passende woonruimte bij woningbehoefte

1.3

Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht

De woningbouwopgave in onze regio is enorm, zowel op korte als op lange termijn. Om als provincie het groene, gezonde en innovatieve middelpunt van Nederland te blijven, is een gezonde woningmarkt noodzakelijk. De ambitie in het Coalitieakkoord 2019-2023 is het realiseren van 10.000 woningen per jaar, met een streven naar minimaal 50% in het sociale en middeldure segment. Als provincie zijn we één van de partijen die nodig zijn om voldoende woningen te realiseren. De provincie heeft hierbij vooral een agenderende, stimulerende en faciliterende rol: we zijn aanjager, verbinder en kennisdeler.

Met het nieuwe uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw 2021 t/m 2024 geven wij vorm aan de gestelde ambitie. November 2020 stellen we het programmaplan vast. Hierin is geconcretiseerd wat wij gaan doen, waar de accenten en prioriteiten liggen en op welke wijze we gaan uitvoeren. Hierbij volgen wij vijf leidende principes:

  1. We werken proactief en richten ons op de korte termijn
  2. We richten ons op locaties in de gehele provincie
  3. We richten ons op fysieke maatregelen
  4. We gaan uit van integrale gebiedsontwikkeling waarbij we ambities verbinden en kansen koppelen
  5. We werken met een adaptief en flexibel programma

Binnen beleidsdoel 1.1 werken we aan de woningbouw op de middellange en lange termijn. Bijvoorbeeld via de verstedelijkingsstrategieën (waaronder REP en Ontwikkelbeeld Amersfoort) en het regionaal programmeren.

schaal x € 1.000
Lasten € 9.947
Baten € 0
Saldo € 9.947
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57