De kwaliteit van natuur is goed/divers

Meerjarendoelen

2.2.1

Het beheer van bestaande bos-, natuur- en agrarische gebieden is effectiever en efficiënter

We dienen bestaande en/of gerealiseerde bos- en natuurgebieden op een juiste ecologisch wijze te beheren, om de bestaande of gewenste natuur te behouden en te ontwikkelen. Zonder dit beheer verliezen we de bestaande kwaliteiten. Ook het gecoördineerde natuurtoezicht draagt bij aan de bescherming van het NNN. De kwaliteit van natuur (biodiversiteit) in het agrarisch gebied staat sterk onder druk. Met agrarisch natuurbeheer krijgen de karakteristieke flora en fauna op het boerenland weer kansen (bijvoorbeeld weidevogelbeheer). Voor beheer zijn als instrumenten subsidie natuurbeheer en subsidie agrarisch natuurbeheer beschikbaar.

De provincie Utrecht subsidieert het beheer van natuurterreinen op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 (SVNL2016). Eigenaren van natuurterreinen kunnen op basis hiervan subsidie aanvragen voor het beheer. Eigenaren die 75 hectare of meer beheren, kunnen rechtstreeks subsidie aanvragen bij de provincie. Eigenaren die minder dan 75 hectare beheren, kunnen alleen via een natuurcollectief subsidie aanvragen. De provincie Utrecht telt 13 organisaties/beheerders die rechtstreeks subsidie ontvangen voor natuurbeheer (waaronder 3 natuurcollectieven). In totaal komt in de provincie Utrecht ca. 27.000 hectare (inclusief Vijfheerenlanden) voor een subsidie natuurbeheer in aanmerking. De provincie verstrekt voor circa 21.000 hectare daadwerkelijk een subsidie.  

Sinds 2016 is een nieuw stelsel voor de subsidiëring van agrarisch natuurbeheer van kracht. Dit is voor de provincie Utrecht vastgelegd in de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016). Op basis van dit stelsel kunnen agrarische collectieven (verenigingen van agrarische grondgebruikers) subsidie aanvragen voor agrarisch natuurbeheer. De collectieven maken op basis van de subsidie die zij ontvangen, afspraken met de bij hen aangesloten leden over uit te voeren beheer en de vergoeding daarvoor.  

In de provincie Utrecht ontvangen zeven agrarische collectieven een subsidie voor de periode 2016 t/m 2021. Het areaal en het aantal pakketten van deze subsidies zijn sinds 2016 uitgebreid. In totaal hebben we in 2020 subsidie verstrekt voor ruim 9.000 hectare (inclusief het agrarisch waterbeheer). In 2021 zijn de uitbreidingsmogelijkheden nog maar zeer beperkt, omdat de beschikbare middelen met de lopende subsidies al nagenoeg volledig zijn gebruikt.  

Beoogd resultaat 2021

  • Het areaal met subsidie natuurbeheer is met 300 ha gegroeid
  • Contracten natuurbeheer die aflopen zijn vernieuwd
  • Het aantal hectare agrarische grond waarvoor we subsidie verstrekken blijft gelijk  
  • Op basis van het Utrechts samenwerkingsmodel is een toezichtkalender voor 2021 vastgesteld
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57