De kwaliteit van natuur is goed/divers

Meerjarendoelen

2.2.2

De biodiversiteit in stad en platteland is verbeterd

Naast bestendigen van de natuurkwaliteiten (2.2.1) is het belangrijk om, waar mogelijk, natuurkwaliteiten te verhogen. We constateren dat beheerders nog te vaak inzetten op natuurtypen met een lage kwaliteit. Daarom gaan we in gesprek met terreinbeheerders over het streven naar een hogere natuurkwaliteit en het daarop inrichten van natuurterreinen. Provinciale Staten heeft met de Natuurvisie besloten extra middelen beschikbaar te stellen om de natuurkwaliteit te verhogen en verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Met onze (subsidie)instrumenten bewerkstelligen we de uitvoering van specifieke maatregelen voor de leefgebieden van dier- en plantensoorten die onze aandacht hebben. Via de Utrechtse aanpak Wet natuurbescherming (hierna Wnb) besteden we ook aandacht aan de biodiversiteit in de stedelijke omgeving.  

Bescherming en kwaliteitsbescherming leefgebieden
In 2021 gaan we door met het stimuleren van maatregelen die leiden tot bescherming, instandhouding of herstel van biotopen (leefgebieden) en habitats van de benoemde aandachtsoorten (zie Supplement Biodiversiteit bij de Natuurvisie), in het bijzonder in de N2000-gebieden, zowel in het landelijk gebied als in de stedelijke omgeving. Landelijk is afgesproken de eerder vastgestelde herstelmaatregelen te blijven uitvoeren.  Een voorbeeld is het nemen van maatregelen in het kader van het Actieplan Weidevogels. Hiervoor zetten wij ons subsidie-instrument in. Dit zijn de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en de Utrechtse Subsidieverordening Biodiversiteit (USB).

Ecologische bermbeheer
In 2020 is in overleg met onder andere de Vlinderstichting in beeld gebracht welke wensen er zijn om het provinciale ecologische berm- en oeverbeheer te optimaliseren. Op basis daarvan passen we ons berm- en oeverbeheer in 2021 aan.  

Biodiversiteit stad en dorp
Om de biodiversiteit in de gebouwde omgeving te stimuleren en bewustwording te creëren, stellen we een aanpak voor biodiversiteit in stad en dorp op. Zie hiervoor ook 2.2.3.

Herstel- en instandhoudingsmaatregelen Natura 2000-gebieden
Het Programma aanpak stikstof (PAS) mag niet meer worden ingezet als passende beoordeling voor stikstofvergunningsaanvragen op grond van de Wnb. Samen met andere provincies en het Rijk werken we nog steeds aan lange termijnoplossingen die recht doen aan de uitspraken van de Raad van State. Vanwege de overbelasting met stikstof in onze Natura 2000-gebieden en om verdere verslechtering zoveel mogelijk te voorkomen, gaan we door met de uitvoering van maatregelen voor herstel en instandhouding volgens de oorspronkelijke planning (gereed 2021) uit de gebiedsanalyses PAS. Dit versterkt de biodiversiteit in deze waardevolle gebieden.

Beoogd resultaat 2021
•   Uitvoering maatregelen Beheerplannen Natura 2000 en/of gebiedsanalyses PAS liggen op schema
•   Versterking van de biodiversiteit is in gang gezet door subsidiëren van projecten gericht op biodiversiteitsdoelen te continueren
•   Het provinciale ecologische berm- en oeverbeheer is geoptimaliseerd (via programma mobiliteit).  

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57