Natuurnetwerk is robuust (ontwikkeld)

Meerjarendoelen

2.1.3

Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden

Het Natuurnetwerk Nederland kan alleen functioneren als de natuurgebieden onderling zijn verbonden. Barrières door infrastructuur, zoals provinciale wegen, kunnen we oplossen door faunapassages en ecoducten aan te leggen. In het huidige beleid zijn twee ecoducten voorzien: bij de N237 en de N226.

Natuurgebieden zijn ook van elkaar gescheiden door landbouw, industrie of woningbouw. Voor kleinschalige verbindingen van natuurgebieden zetten we in op zogenoemde groene dooradering van het landelijk gebied door kleine landschapselementen aan te leggen.

Grootschalige verbindingen/faunapassages
In 2021 start naar verwachting de aanleg van het ecoduct over de N226 op het traject tussen Leersum en de A12. De werkzaamheden voor het ecoduct bij de N237 zijn begin 2021 afgerond.
In 2021 stellen wij het Ontsnipperingsplan 2.0 vast. Hierin staat aangegeven hoe effectief en efficiënt bestaande faunapassages bij provinciale infrastructuur zijn en welke knelpunten we de komende jaren nog moeten aanpakken, bijvoorbeeld om de passeerbaarheid van provinciale wegen voor de fauna te verbeteren. Het projectgebied Hart voor de Heuvelrug is onderdeel van dit plan.

Kleinschalige verbindingen (groene dooradering)
Begin 2021 stellen wij een landschapsuitvoeringsplan vast. Hiermee continueren wij via het Platform Kleine Landschapselementen de aanleg van nieuwe landschapselementen.  

Beoogd resultaat 2021
·   Oplevering ecopassage N237
·   Start aanleg ecoduct over de N226 in 2021.
·   Vastgesteld landschapsuitvoeringsplan.
·   Vastgesteld Ontsnipperingsplan 2.0 en start uitvoering (via mobiliteitsprogramma) van maatregelen uit Ontsnipperingsplan 2.0

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57