Natuurnetwerk is robuust (ontwikkeld)

Meerjarendoelen

2.1.2

De groene contour is verder gerealiseerd

Met de Groene Contour willen wij het Natuurnetwerk Nederland versterken. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de provincie in deze coalitieperiode 400 ha groene contour moet realiseren. Hiervoor is €12 miljoen beschikbaar gesteld. Vanuit het actieplan Duurzame Landbouw met Natuur hebben de partners in een pilot onderzocht of de Groene Contour in het agrarisch gebied op alternatieve manieren is te realiseren, met behoud van beoogde natuurdoelen. Duurzame borging, ecologisch draagvlak en een haalbare financiële constructie waren de belangrijkste onderzoeksvragen.  

Mede op basis van de pilot Groene Contour leveren we samen met de partners uiterlijk eerste kwartaal van 2021 een concreet uitvoeringsplan op, inclusief een voorstel voor besteding van de beschikbare middelen. In het plan zullen we ingaan op de mogelijkheden om in de groen contour natuur gerealiseerd te krijgen in combinatie met andere ontwikkelingen zoals het opwekken van energie of recreatief groen. Hierbij zullen we ook eventuele raakvlakken met het programma Groen Groeit Mee bezien.  

Het streven is dat we in de periode 2020-2023 circa €10 miljoen investeren in het uitvoeren van de Groene Contour. De overige €2 miljoen zullen we uiterlijk in 2024 besteden. Overigens is het budget van €12 miljoen ontoereikend om op de huidige wijze van inrichten 400 hectare Groene Contour te realiseren. In het uitvoeringsplan wordt aangegeven welke realisatiemogelijkheden er zijn met een budget van €12 miljoen.

 Beoogd resultaat 2021

  • Uitvoeringsplan realisatie Groene Contour is opgesteld
  • Het plan realisatie Groene Contour is in uitvoering
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57